Социология
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

Социология

Содержание

 

Введение……………………………………………………………………………..3

1. Понятие референдума   и его виды………………………………………………4

2.Конституционно- правовое регулирование……………………………………...6
3.Политическая роль референдума…………………………………………………8
Выводы……………………………………………………………………………...13
Литература…………………………………………………………………………..15

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение…………………………………………………………………………….3

  1. 1.Гендерные роли мужчин и женщин в современном мире………………..5

     2.Образ женщины в  СМИ………………………………………………………7

     3. Гендерные стереотипы и сексизм в языке современных СМИ…………..17

     4.  Гендерные стереотипы используемые СМИ в рекламе………………….24

5. Сексуализация рекламы в современных СМИ……………………………..27

       6. Созидательная роль женщин в области принятия решений и современных СМИ……………………………………………..30

Выводы……………………………………………………………………………...33

Литеатура…………………………………………………………………………...36

 

 

 

ВПЛИВ МАС-МЕДІА НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ.

 

Актуальність проблеми. Інформаційне суспільство являє собою цивілізацію, в основі розвитку якої лежить  особлива субстанція, а саме – «інформація».  Ця особлива субстанція вступає у взаємодію, як з духовним так і матеріальним світом людини.  Тобто дана субстанція з одного боку  формує матеріальну основу життя людини,  з  іншого  визначає його соціальне й культурне буття.

          Аналіз публікацій. Для розкритті проблем  розвитку  особистості в інформаційному середовищі, необхідно розглянути, у які умови попадає особистість в інформаційному суспільстві, тобто проаналізувати соціальні умови, передумови й наслідки інформатизації, виділити негативні й позитивні сторони й намітити шляхи рішення виникаючих проблем. Даний напрямок знайшов відбиття в роботах таких вчених як Д.Белл, П.Дракер, В.Л.Іноземцев, М.Кастельс, Е.Масуд, А.Ракитов, А.Тоффлер  та ін.

            Метою дослідження є вивчення проблеми  особистості в інформаційному суспільстві. Автор ставить перед собою завдання  досліджувати вплив інформаційного суспільства на  людську особистість, розкрити вплив віртуальної реальності на формування цілісності особистості,

СПОЛУЧЕННЯ ЗАХІДНИХ І СХІДНИХ СВІТОГЛЯДНИХ ТРАДИЦІЙ У СТАНОВЛЕНІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДМОСТІ

 

В статье рассматриваются различия в отношении к природе в Западном и Восточном обществах. Подчеркивается, что эти различия лежат в области философских, мировоззренческих традиций. Данные исследования могут быть использованы для становления проблематики экологического сознания на Украине.

     У статті розглядаються розходження у відношенні до природи в Західному і Східному суспільствах. Підкреслюється, що ці розходження лежать в області філософських, світоглядних традицій. Дані дослідження можуть бути використані для становлення проблематики екологічної свідомості на Україні.

In clause the distinctions in the attitude to a nature in Western and East societies are considered. Is emphasized, that these distinctions lay in the field of philosophical,  traditions. The given researches can be used for становления of a problematics of ecological in Ukraine.

Постановка проблеми. Дослідження сполучення екологічного світогляду Заходу і Сходу.

Сучасні проблеми інформаційного суспільства

 

Актуальність теми. Інформаційне суспільство є важливою ознакою сучасності. Важко знайти галузь суспільного життя , на яку б так чи інакше не впливав розвиток інформаційних технологій. Швидкий розвиток інформаційних технологій обумовлює  появу нових галузей виробництва, оновлення старих, появу нових професій. Розвиток інформаційних технологій також оказує певний вплив на соціальні процеси. Саме дослідження цих процесів  є у наш час важливою проблемою філософської думки.

Аналіз публікацій. Багато філософів і соціологи сучасності призначають головну роль у сучасному  розвитку суспільства процесам інформатизації й комп'ютеризації, а сам процес перетворення називають становленням інформаційного суспільства. По оцінках філософів і соціологів значні зміни в житті людей мають як позитивний, так і негативний характер. Все технічного й технологічного процесу, що відбувається в рамках, безпосередньо впливає на життя людей, міняє природу соціуму і його пріоритети. Тому так актуальні дослідження процесів, зв'язаних зі становленням інформаційного суспільства.

Аналізуючи інформаційне суспільство більшість авторів вважають, що розвиток інформаційних технологій безпосередньо впливає на зміну соціальних відносин. Такої думку підтримують наприклад Е. Масуде,           Э. Тоффлер, А.Д. Урсул, Н.Н. Моисеев. Інші автори вважають, що інформаційне суспільство вже побудоване, наприклад Д. Белл. Ряд авторів стверджують, що інформаційне суспільство являє собою більш вдосконалену форму постіндустріального суспільства.

Метою статті є дослідження розвитку інформаційного суспільства на вивчення його  соціальних наслідків.

СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМИ МАС-МЕДІА

 

Аналізується мас-медіа як соціальний інститут, з'ясовується їх ролі в умовах соціополітичних змін сучасного суспільства. Проаналізована специфіка мас-медіа як самостійного соціального інституту в умовах глобалізації. Розглянута залежність мас-медіа  від великих корпорацій і державних структур і зворотна залежність людини від
„ віртуального ” світу яким його подають сучасні мас-медіа.

Ключові слова: мас-медіа, соціопростір, соціполітичні зміни, соціум, соціальні проблеми.

 

Актуальність та стан наукового розроблення проблеми.

Актуальність соціологічного дослідження даної проблеми, на наш погляд, визначається недостатнім ступенем розгляду можливостей  впливу мас-медіа на социопростір і зворотного впливу проблем суспільства на розвиток мас-медіа. Ця ситуація виникла внаслідок дуже широкого використання усіх видів ЗМІ  у сучасному суспільстві і досить суперечного ставлення до них зі сторони науковців, політиків і простих громадян.  

Скачать вложения:

Понимание культуры включает  себя анализ понятий норма и ценность. Культурология  каждое действие человека оценивают с точки зрения его соотнесения с ценностями культуры. К ценнос­тям культуры относится должное поведение, то есть такое пове­дение и образ действий людей, которые обеспечивают сплочен­ность общества и его выживание, а также нормальное функцио­нирование всех его социальных институтов: государства, семьи, учреждений культуры, образования, в целом, — всей системы культуры данного общества. На основе ценностей формируются нормы одобряемого поведения людей. Их формирование проис­ходит как санкционирование обществом определенных форм по­ведения и того социального контроля, который одобряет или по­рицает поведение человека в малой группе, распространяя опре­деленные типы поведения на все общество.

                                         ПЛАН

Введение………………………………………..….…...………………………….3

1.Менеджмент шоу-бизнеса……………..…………….…..……………………..4

2. Особенности деятельности продюсера  …………………………………….11

3. Необходимость этических норм……………………………………………..15

4. Фандрайзинг и финансовый менеджмент…………….…..............................19

Выводы………………………………………….………………………………..25

Литература…………………....………………………………………………….27

 

ЗМІСТ

 

Вступ...……………………………………………………………………….......3

1.Інституціональні механізми поліпшення  положення жінок в

Італії ...……………………………………………………………………….........5

2. Гендерні проблеми в плануванні й підготовці бюджету……………............6

3. Італійський  феміністський рух...……………………………………..............7

4. Італійки на ринку праці...………………………………………………….....16

5.Роль Італії в міжнародних жіночих рухах...……………………....................17

6.Перший салон рівних можливостей "Рожевий Ярмарок" - Жіноча Ініціатива Італії...…………………………………………………………............................19

7. Участь жінок Італії в політичному житті країни...………………................21

Висновки...…………………………………………………………………….....25

Література ...……………………………………………………………………..26

 


ВСТУП

 

Журналістика, як і будь-яка інша наука, має свої закони і прагне до класифікації матеріалу, який вивчає. Тому теоретики журналістики займаються аналізом журналістських матеріалів, поєднуючи їх у групи за жанрами. Існує велика кількість жанрів журналістики, їхніх особливостей і розбіжностей. Жанри різняться між собою за методом літературної подачі, стилем викладу, композицією і навіть просто кількістю рядків.

Під жанрами в теорії журналістики розуміються стійкі типи публікацій, об'єднані схожими змістовно-формальними ознаками. Подібного роду ознаки називаються жанроутворючими факторами. Як основні серед них виділяють такі фактори: предмет відображення, тематична настанова (функція) відображення, метод відображення. Знання жанрових ознак дозволяє журналісту краще уявити мету своєї творчості, цілеспрямовано підібрати матеріал і представити його відповідно до вимог жанру. Читачу, глядачеві і слухачу знання жанрових особливостей допомагає зорієнтуватися у світі публіцистичних творів, знайти матеріали, що цікавлять його, і більш ясно уявити собі інформаційні можливості публікацій різного типу. Таким чином, розуміння жанрової специфіки публіцистичних творів має значення як для автора, так і для адресата. 

Зміст

Вступ............................................................................................................................4

1. Види соціального контролю................................................................................6

2. Форми і методи контролю……………………………………………………8

Висновки………………………………………………………………………..16

Література………………………………………………………………………17

Розповсюдження Інтернету означає нове (потенційно неосяжне) розширення кола учасників спілкування. Інтернет - це особливе технологічне середовище, що дозволяє використовувати всі існуючі раніше символічні системи та забезпечує доступ до будь-якої інформації, яку можна зафіксувати з їх допомогою, прагне відмінити всяку своєрідність, специфічність. Інтернет глобалізує: його можна пристосувати до всіх областей людської активності. Вважається, що тим самим готується найбільший в історії людини переворот: формується нова соціальна структура сучасного суспільства, в якій людство вперше знаходить статус реального, а не номінального, потенційного (як це було дотепер) суб'єкта історії.

Отже соціологія не може обмежуватися лише фіксацією Інтернет-комунікації, але повинна виробити спеціальний методологічний базис для подальшого аналізу її змісту, соціальної функції. У зарубіжній соціології робляться перші кроки в цьому напрямі. Проте вивчення соціальних проявів Інтернету обмежуються проекцією функціоналістського підходу, продукуючи аналогії з стратифікаційними моделями реального суспільства і питаннями психологічного комунікаційного комфорту. Одна з ідей цієї роботи є спроба запропонувати конструктивістську парадигму соціології в аналізі віртуальних комунікаційних процесів.

В українській соціології науці розгляд деяких аспектів соціології Інтернету та ідей окремих його представників здійснено у дослідженнях таких теоретиків Г.Почепцов, Н.Костенко, Т.Рудницька, В.Танчер, Є.Головаха, А.Ручка, О.Злобіна, В.Осовський, В.Королько, П.Кутуєв, В.Бурлачук, Г.Вайнштейн та ін. Першу спробу систематизації інформації щодо соціальних аспектів Інтернету зробив В.Щербина.

РЕКЛАМА

АБУТУРІЄНТам 2015 РОКУ!

ВПЕРШЕ У ХАРКОВІ!

Київська Академія праці, соціальних відносин і,

проводить набір до своєї філії,

створеної на базі ПВНЗ «Харківський соціально-економічний інститут»,

для здобуття вищої освіти

за освітньо-кваліфікаційними рівнями

«Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»

на денну та заочну форми навчання.

УВАГА!

диплом спеціаліста за іншою спеціальністю – «соціологія» ТА «Економіка підприємства» - всього за 1 рік

Членам профспілок

надається знижка від 10 до 20% 730-05-42

Рейтинг@Mail.ru