СМИ и реклама
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 43

Экономика менеджмент маркетинг

Понедельник, 12 Октябрь 2015 17:01

Структура і основні види доказу та спростування.

Автор
  1. 1.Структура і основні види доказу та спростування.

 

Приступаючи до освоєння теми, варто виділити  наступні базові поняття: аргументація, доказ, суб'єкти й поля аргументації, правила й помилки стосовно до елементів аргументації. Бажано звертатися  за необхідною інформацією до джерел, позначених у списку літератури, й законспектувати основні положення у своєму робочому зошиті.

У логіці під доведенням розуміють процедуру встановлення істинності деякого твердження шляхом проведення інших тверджень, істинність яких уже відома з яких з необхідністю випливає перше. Окрім того, термін "доведення" застосовується також для по­значення самого процесу використання цієї форми як логічної операції (процедури), сукупності логічних прийомів.

Будь-яке доведення має однакову структуру, що включає в себе три основних елементи: тезу, аргументи і спосіб доведення.

Теза — положення, істинність або хибність якого обґрунтовується у цьому доведенні.

1. Поняття: його сутність, методи утворення, структура і класифікація

 

Загальна характеристика поняття

У першій темі ми представили загальну характеристику самої логіки як науки, зараз перейдемо безпосередньо до розглядання  її питань.

Якщо логіка досліджує мислення, насамперед, під кутом зору його структури, то очевидно, що треба почати аналіз цієї структури з відносно найпростішого її елемента — «клітинки» мислення. Таким елементом і виступає поняття.

Поняття – форма мислення, яка відображає предмети ї їх загальними та істотними властивостями.

Вузловими логічними проблемами цієї теми є наступні: загальна характеристика поняття як форми мислення; види понять; відносини між поняттями; логічні операції з поняттями.

  1. 1.Індукція, її види структура умовиводів, правила побудови

умовиводів.

 

Логіка вчить одержувати нове знання, яке добувають або за схемами дедуктивних умовиводів, або у результаті узагальнення одиничних суджень, у яких констатуються відповідні факти.

Індукція (лат. - уведення, представлення).

1) метод пізнання, який полягає в дослідженні руху знань від меншої ступені спільності до знання більшої ступені спільності.

 2) вид опосередкованого виводу, в якому з одиничних суджень -  засновків - виводять часткове або  загальне судження – висновок, від суджень про одиничні факти до їхніх узагальнень.

Індуктивними іноді називають умовиводи, в яких зв'язок засновків і висновку не ґрунтується на логічному законі, внаслідок чого висновок випливає із засновків не з необхідністю, а тільки з деякою ймовірністю.

За такого розуміння індукції (повної й математичної) фактично виключають з індуктивних умовиводів.

Види індуктивних умовиводів

I АНАЛИЗ ПРЯМЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

1.1. Факторы, влияющие на общую сумму материальных затрат

  Общая  Сумма материальных затрат в целом по предприятию зависит от:

- объёма  производства продукции VВП

- её структуры Уд I

-         изменения удельных материальных затрат на отдельные виды продукции. УМЗi

Уровень последних, в свою очередь может изменяться из-за количества (массы) расходуемых материальных ресурсов на единицу продукции УРi и средней стоимости единицы материальных ресурсов Цi.

 Эта взаимосвязь показана на рисунке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Анализ целесообразно начинать с изучения факторов изменения материальных затрат на единицу продукции Для чего используется следующая факторная модель.

            

  1. 1.Логіка, як наука, її предмет і значення в професійній діяльності юриста

 

Термін «логіка» сьогодні загалом застосовується у трьох головних значеннях. По-перше, ним позначають будь-яку необхідну закономірність у взаємозв’язку об’єктивних явищ – «логіка фактів», логіка історичного розвитку» тощо. По-друге, словом «логіка»  позначають закономірності у зв’язках і у розвитку думок – «логіка міркування», «логіка мислення». Нарешті, логікою називають окрему науку, яка розглядає мислення з позиції його формальної правильності. У наступному значенні «логіка» є назвою особливої наукою про мислення, що також зветься формальною логікою.

Традиційна логіка досліджує зв’язки між думками, насамперед, схеми побудови міркувань. Її цікавлять необхідні зв’язки, які детермінуються формою думок і міркувань, тобто відповідні закони мислення. Оскільки неодмінною умовою дотримання цих законів є знання форм мислення, то більшість курсу традиційної логіки становить учення про основні форми мислення: поняття, судження, умовиводи, що виражені засобами природної мови.

Воскресенье, 11 Октябрь 2015 17:49

. Умовні та роздільні умовиводи

Автор
  1. 1.Умовні та роздільні умовиводи

 

Умовні та роздільні умовиводи відносяться до  опосередкованими умовиводів зі складних суджень. Логічне проходження висновку з посилок визначається в них не суб’єктно-предикатними відносинами, як в умовиводах із простих суджень, а лише логічним зв'язком між складовими складного судження.

Залежно від характеру цього зв'язку виділяються такі види опосередкованих умовиводів зі складних суджень, як умовне й розділове.

   Умовний умовивід

Умовним називається умовивід, у якому, принаймні, одна з посилок являє собою умовне судження. Залежно від того, одна або обидві посилки є умовними, розрізняють два різновиди умовних умовиводів - умовно-категоричні й чисто умовні.

План

.1. Державний влив на  ринок праці................................................................2

.2. Зведений баланс ринку праці.......................................................................8

.3. Державне регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці................10

Краудфандинг Украина CoCost

 

 

 

Скачать вложения:

План

Вступ................................................................................................................................3

1. Дослідження ролі трудових ресурсів в системі управління підприємством…….5

2 Дослідження впливу показників ефективності використання трудових ресурсів

на фінансові результати діяльності ООО "Сітка-Дніпр".............................................9

3 Резерви удосконалення системи управління персоналом в умовах ООО " Сітка – Дніпр"…………………………………………………………………………………..12

Висновки.........................................................................................................................21

Література.......................................................................................................................22

 

 

Четверг, 08 Октябрь 2015 15:23

Філософія Середньовіччя

Автор

ПЛАН

Вступ.............................................................................................................................3

1. Середньовічна апологетика і патристика..............................................................4

2. Проблеми універсалій в середньовічній філософії..............................................6

3. Виникнення і розвиток схоластики. Фома Аквінський.....................................14

Висновки....................................................................................................................21

Література..................................................................................................................22

Четверг, 08 Октябрь 2015 15:16

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА ЛОГИКА

Автор

1. Определите объем и содержание следующих понятий, указав их классификацию по содержанию:

а) радость;

По содержанию это понятие: конкретное, положительное, несобирательное, безотносительное

По объему: непустое, общее

б)       неудачный;

По содержанию это понятие: конкретное, отрицательное, несобирательное, безотносительное,

По объему: непустое, общее

в)        Кощей.

По содержанию это понятие: конкретное, положительное, несобирательное, безотносительное 

По объему: пустое, единичное 

План

 

Вступ……………………………………………………………………………….3

1.Перші грецькі філософи та їх погляди на природу…………………………...5

2.Філософске вчення Геракліта…………………………………………………13

3.Софісти…………………………………………………………………………16

Висновки…………………………………………………………………………20

Література………………………………………………………………………..22

План

 

Вступ.........................................................................................................................2

1. Проблеми створення Інтернет – ресурсу..........................................................3

2. Приклад підходів до створення інтернет-магазину.........................................7

3. Основні стратегічні напрямки, які використовуються при створенні Інтернет- ресурсів...................................................................................................9

4. Процес створення Інтернет-Ресурсу...............................................................10

 Висновки...............................................................................................................13

Література..............................................................................................................14

РЕКЛАМА

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(розташований у Харкові)
Запрошує отримати вищу освіту
Очна та заочна форма
За спеціальністю
Харчові технології
Екологія
На базі диплома молодшого
спеціаліста скорочений курс освіти 2 роки
Приймальна комісія:
м. Харків, вул. Алчевських, 44 каб.101
+380506210230
+380958036099
+380973972318

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Рейтинг@Mail.ru