СМИ и реклама
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 43

Экономика менеджмент маркетинг

ВСТУП..............................................................................................................4

 

       I.МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ.                             1.1Світова валютно-фінансова система................................................................5

       I.2. Валюти і валютні курси.............................................................................8

       I.3. Міжнародні валютно-фінансові організації...........................................16

 

  2.  ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ УМОВИ  ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНИХ

       КОНТРАКТІВ

        2.1. Порядок формування...............................................................................21

        2.2  Валюта ціни, валюта платежу і курс їхнього перерахування..............22

        2.3. Захисні валютні застереження................................................................24

        2.4. Умови платежів........................................................................................26

        2.5. Форми розрахунків ..................................................................................27

  3.   МІЖНАРОДНІ ТОРГОВІ РОЗРАХУНКИ  

      3.1. Банківське забезпечення зовнішньоторговельних розрахунків...............31

        3.2.  Розрахунки у формі документарного інкасо..........................................33

        3.3.  Розрахунки у формі документарного акредитива ................................35

       3.4 . Розрахунок по банківському переказу і по відкритому рахунку..........39

  4.     ЗАСОБИ  ПЛАТЕЖУ. 

      4.1. Правова основа векселів............................................................................42

      4.2. Вимоги до оформлення перекладного векселя.......................................43

     4.3. Порядок передачі векселів.........................................................................45

     4.4. Використання векселів у часі ...................................................................46

      4.5. Чек як засіб платежу..................................................................................48   

 

  5.    КРЕДИТУВАННЯ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ 

     5.1.  Основні форми і різновиди зовнішньоторговельного кредиту............. 51  

    5.2   Державна система кредитування і страхування  зовнішньої торгівлі ...57

                  5.3 Основні умови міжнародних кредитів................................................59

        5.4. Основні умови зовнішньоторговельних кредитів..................................60

 

 6.   Додатки

  6.1Банківська гарантія .........................................................................................63

  6.2Банківський акредитив.....................................................................................66

 6.3. Зразок векселя .................................................................................................70

 6.4 Схеми розрахунків............................................................................................72

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ............................................................................................74.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ПЛАН

 

Вступ.

РОЗДІЛ  1. Сутність і особливості діяльності ТНК

1.1. Визначення  ТНК

1.2. Поняття й ознаки транснаціональних корпорацій

1.3. Структура й типи ТНК

РОЗДІЛ 2. Динаміка, напрямки і проблеми розвитку ТНК у сучасний період

2.1 Інвестиційна діяльність ТНК

2.2. ТНК і світове виробництво інновацій

2.3 ТНК і розвиток Єдиного Ринку

2.4 Проблеми правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій

Розділ 3.  ТНК як фактор здійснення глобального впливу.

3.1. Взаємини ТНК і держави, проблеми та протиріччя
3.2. Діяльність ТНК у країнах, що розвиваються

3.3.  Діяльність ТНК в Україні.

Перелік посилань

 

 

Скачать вложения:

Содержание

 

Введение

Глава 1. Миграция капитала, как  составная часть международных экономических отношений

1.1. Понятия капитала и основные факторы воздействия

1.2. Структура международной миграции капитала и её основные формы

1.3.Синергетический эффект вывоза капитала в условиях глобализации экономики

1.4. Причины вывоза капитала и его последствия

 

Глава 2. Место России на мировом рынке капиталов

2.1.  Ввоз и вывоз капитала в России

2.2. Особенности миграции капитала из России

2.3.Факторы, способствующие вывозу капитала из России

 

Глава 3. Основные направления преодоления оттока капитала из России

3.1. Роль государственного регулирования  в оптимизации потоков движения капитала

3.2.  Контроль за движением валютных средств,  российских зарубежных инвестиций.

3.3.Прогноз оттока капитала из России и факторы преодоления этого явления.

 

Заключение

Список литературы

ЗМІСТ

 

ВСТУП ………………………………………………………………...

3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ ……………………………...

9

1.1. Концептуальні засади дослідження інтеграційних процесів ….

9

1.2. Методологічні підходи щодо оцінки ефективності інтеграційних процесів …………………………………………………………………………

28

1.3. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси у сучасній економіці.……………………………………………………………………..

46

Висновки до першого розділу ………………..………………………...

60

РОЗДІЛ 2. ІНТЕГРАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ ДО ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ …………………………………………………………………...

63

2.1. Роль інтеграційних процесів у становленні глобальної економічної системи …………………………………………………………...

63

2.2. Особливості фінансової інтеграції як засобу адаптації внутрішніх ринків до умов глобалізації …………………………………..…

80

2.3. Аналіз впливу транснаціональних корпорацій на інтеграційні процеси сучасності та формування глобальних економічних тенденцій ..…

99

Висновки до другого розділу ………………………………………...…

116

РОЗДІЛ 3. ІНТЕГРАЦІЙНО-ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ПОДАЛЬШОГО ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ …....…….

120

3.1. Дезінтеграційні чинники сучасності та їх вплив на розвиток інтеграційних угруповань ……………………………………….…………….

120

3.2. Новітні тенденції та перспективи інтеграційно-дезінтеграційних трансформацій глобальної економіки ………………………………………...

135

3.3   Оптимізація зовнішньоекономічного співробітництва України в контексті вирішення питання інтеграційної орієнтації ……………………..

150

Висновки до третього розділу ………………………………………....

172

ВИСНОВКИ ………………………………………..……………………

176

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………….

181

 


Оглавление

Введение.......................................................................................................................................... 3

I. Возникновение международной торговли лицензиями............................. 5

I.1. Эволюция рынка торговли лицензиями и ноу-хау............................................................... 5

I.2. Создание патентной системы и развитие международной торговли лицензиями в текущем столетии............................................................................................................................................................... 6

II. Формирование мирового рынка лицензий......................................................... 7

II.1. Формирование рынка лицензий как товарного рынка....................................................... 7

II.2. Определение мирового рынка лицензий................................................................................ 9

III. Современное состояние и тенденции развития мирового рынка лицензий............................................................................................................................................................. 11

III.1. Динамика развития международного рынка лицензий во второй половине XX столетия          11

III.2. География мировой торговли лицензиями........................................................................ 16

III.3. Состояние нематериальных активов в Российской науке............................................ 21

IV. Государственное регулирование лицензионных операций................ 23

IV.1. Национальное правовое законодательство...................................................................... 23

IV.2. Финансирование при продаже лицензий............................................................................. 26

IV.3. Проблемы государственного управления российского лицензионного рынка...... 28

V. Формы и методы обмена технологией. Роль и место лицензий в международном технологическом обмене.......................................................... 29

V.1. Некоммерческие формы обмена............................................................................................ 30

V.2. Коммерческие формы обмена технологиями..................................................................... 31

V.3. «Жизненный цикл» технологий............................................................................................. 33

VI. Особенности современной торговли лицензиями Российской Федерации с зарубежными странами...................................................................................................... 36

VI.1. Участие Российских предприятий в международной торговле лицензиями.............. 37

VI.2. Международное сотрудничество государственных научных центров России......... 42

VI.3. Богатство видимое и невидимое......................................................................................... 43

Заключение................................................................................................................................. 45

Приложения................................................................................................................................. 46

Приложение 1. Динамика международного обмена лицензиями в 1960-1989 гг. (п. III.1, таблица 1)  46

Приложение 2. Центры международной торговли лицензиями (п. III.2, таблица 2)............ 47

Приложение 3. О всемирный салон изобретений «Эврика»...................................................... 48

Приложение 4. Двустороннее сотрудничество РФ с иностранными государствами....... 48

Список использованной литературы........................................................................ 50

 

 

 

 

                                                                 ЗМІСТ

Вступ...…………………………………………………………………….................6

I Структура й сутність світового ринку робочої  сили............................................9

1.1Особливості сучасного світового ринку робочої  сили......................................9

1.2  Основні світові ринки й експортери робочої сили..........................................14

1.3 Організаційно- фінансові основи світового ринку робочої сили...................16

II  Сучасна міжнародна міграція  як  складова світового ринку робочої сили...26

2.1  Перспективи  динаміки міграції робочої сили................................................26

2.2 Інтелектуальна міграція й світовий ринок праці.............................................32

2.3. Основні напрямки державної  зовнішньої політики в області регулювання міжнародних трудових відносин. Закордонний досвід.........................................34

III Економічні наслідники міграції робочої сили...................................................49

3.1 Вплив  міграції робочої сили на економіку країн експортерів і країн  імпортерів...................................................................................................................49

3.2 Економічні ефекти міграції................................................................................53

3.3.Трудова  міграція в Україні................................................................................54

3.4 Проблеми та перспективи розвитку міграції робочої сили.............................58

3.5. Вплив міграційного капіталу на економічний розвиток України.................62

Висновки....................................................................................................................72

Перелік посилань......................................................................................................76

Додатки......................................................................................................................82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

ВСТУП………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ  МІЖНАРОДНОЇ  ТОРГІВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ ВИДИ……………………………………………………………………………….5

   1.1 Засоби реалізації міжнародної торгівельної політики……………………8

      1.1.1 Тарифні засоби…………………………………………………………..8

      1.1.2 Фінансові заходи……………………………..........................................11

    1.1.3 Неекономічні засоби……………………………………………………13

   1.2 Економічні наслідки торговельних обмежень в міжнародних відносинах..17

Висновки до розділу 1……...……………………………………………………...29

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС ТА МЕХАНІЗМУ  РЕАЛІЗАЦІЇ.………………………………………………32

2.1 Історія створення, розвиток та інтеграційни тенденції  в ЄС ………………..6

2.2 Здійснення експортно  - імпортної політики ЄС

2.4 Митно-тарифний механізм регулювання зовнішньої торгівлі ЄС..

2.5 Нетарифне регулювання в зовнішньоторговельній політиці ЄС …….……

2.6 Проблеми і перспективи єкономічної співпраці України і ЄС

3.6 Наслідки розширення ЄС для зовнішньоторговельних

стосунків з Україною

Висновки до розділу 2………………………………………………………………49

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

3.1 Узагальнюючі і пріватні показники ефективності зовнішньоторговельної діяльності………………………………………………………………………………51

3.2 Макроекономічні показники ефективності зовнішньої торгівлі......................53

3.3 Показники ефективності зовнішньоторговельної операції…………………...54

3.4Факторний аналіз зовнішньоторговельного обороту і показників ефективності…………………………………………………………………………...55

Висновки до розділу 3………………………………………………………………...60

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………...62

Список літератури………………………………………………………………………………...64

 

 

 

                                           ЗМІСТ                           

 

Вступ........................................................................................................................6

РОЗДІЛ 1. Місце послуг на світовому ринку.....................................................11

1.1 Визначення послуги........................................................................................11

1.2.Міжнародна торгівля послугами...................................................................15

1.3.Поняття послуги й особливості міжнародного ринку послуг....................29

Висновки до розділу 1...........................................................................................32

Розділ 2.Ринок послуг в Україні..........................................................................34

2.1.Система регулювання торгівлі послугами на глобальному рівні........................................................................................................................34

2.2. Особливості становлення ринку послуг у міжнародній економічній діяльності України................................................................................................47 2.3. Провідна роль інформаційних послуг в розвитку країни..........................50

Висновки до розділу 2...........................................................................................66

Розділ 3 Проблеми інтеграції України у світовий ринок послуг......................67

3.1 Готельний бізнес та туризм............................................................................73

3.2 Розвиток космічної галузі та космічні послуг..............................................73

3.3. Інноваційний розвиток суспільства на основі інтелектуального капіталу..................................................................................................................84

Висновки до розділу 3..........................................................................................89

Висновки................................................................................................................90

Список літератури.................................................................................................93

Додатки

                                       ЗМІСТ

Вступ.......................................................................................................................7                                                                                                 

I.ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ОГЛЯД СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ........................................................................................10

1.1 Сущность кластерного анализа.....................................................................10

1.2. Англо-американська інноваційна модель....................................................19                                                                                                                          

1.3. Японська інноваційна модель.......................................................................28            

1.4. Європейська інноваційна модель.................................................................34                                                                                                                                                          

1.5. Інноваційні моделі інших країн....................................................................45            

II  НОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕССУ........................50                             

2.1. Основні визначення, стратегії й характеристики кластерів.......................50

2.2. Завдання і методи кластерного аналізу........................................................52

2.3. Кластери й аналіз конкурентноздатності держав........................................59

2.3. Використання кластерного підходу при рішенні різних завдань..............59

2.4. Кластерне керування й державна промислова політика............................63                                                                                                                            

III. СТРАТЕГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Й ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ..................................70

3.1. Основні принципи інноваційної політики України...................................70

3.2 .  Перспективи та проблеми  розвитку кластерної стратегії в Україні.....76

3.3. Проблеми законодавчого забезпечення іннвестеційно-інноваційній моделі розвитку України.....................................................................................86

Висновки...............................................................................................................91

Список використаної літератури.......................................................................95

Додатки...............................................................................................................102

 

 

 

 

Скачать вложения:

                                                     ПЛАН

ВСТУП

1 ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ

1.1Економічна сутність інвестицій

1.2 Попит і пропозиція на прямі інвестиції

1.3 Сутність та види інвестиційних ризиків

Висновки до перщого розділу

II АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В   ЕКОНОМІКУ    УКРАЇНИ ( на прикладі Івано-Франківської області)

2.1 Інвестиційна привабливість  області

2.2 Залучення іноземних інвестицій в економіку області

2.3 Вплив іноземних інвестицій на економічне зростання.

Висновки до другого розділу

III.    Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку            України.

3.1.Іноземні інвестиції  в Український економиці.

3.2.Законодавчо-нормативна база інвестиційної діяльності

3.3.Фактори, що впливають  на  динаміку іноземних інвестицій в економіку України.

Висновки до третього  розділу

Висновки

Додатки

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………3

ГЛАВА 1. Теоретические основы изучения мировых товарных рынков…………..……………………………………………………....................5

1.1  Сущность понятия «мировой рынок», структура мирового  рынка…..…..5

1.2  Конъюнктура мирового рынка и основные конънктурообразующие         факторы ..…...…………………………………………………………...….…9

1.3  Методы исследования и прогнозирования конъюнктуры мирового                         рынка………………...………………………………………………..…...….16                                                                         

ГЛАВА 2. Предпосылки развития и современное состояние мирового рынка чая..........................................…………………………………………………….21

2.1.История развития чайной отрасли………………………………………….21

2.2.Географические особенности производства чая  ………………................24

2.2.1.Природно-географические предпосылки развития чайной отрасли…...24

2.2.2.Территориальные особенности мирового производства чая…………...29

2.3.Основные направления использования чая……………………………......35

2.4.Технологические особенности производства чая…………………………43

 

ГЛАВА 3. Ценовая конъюнктура и перспективы развития мирового  рынка чая………………………………………………………………………………..55

3.1.Основные тенденции в потреблении чая………………………………….55

3.2. Формы торговли чаем, их пространственная организация…………......62

3.3 Тенденции в потреблении черного и зеленого чая в мире........................66

3.3.1. Основные направления развития рынка черного чая............................66

3.3.2. Основные направления развития рынка зеленого чая...........................68

3.4. Современное состояние и перспективы Украины на мировом  рынке чая………………………………………………………………….....................69

ЗАКЛЮЧЕНИЕ....................................................................................................78

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ………………………….82

ПРИЛОЖЕНИЯ….……………………………………………………………...86

 

 

 

 

 

 

 

Скачать вложения:

Содержание

  1. 1.Понятие трастовые услуги
  2. 2.Трастовые услуги для физических лиц
  3. 3.Трастовые услуги для юридических лиц

 

 

РЕКЛАМА

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(розташований у Харкові)
Запрошує отримати вищу освіту
Очна та заочна форма
За спеціальністю
Харчові технології
Екологія
На базі диплома молодшого
спеціаліста скорочений курс освіти 2 роки
Приймальна комісія:
м. Харків, вул. Алчевських, 44 каб.101
+380506210230
+380958036099
+380973972318

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Рейтинг@Mail.ru