Философия и логика
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 43
Философия и логика

Философия и логика (39)

  1. 1.Логіка, як наука, її предмет і значення в професійній діяльності юриста

Термін «логіка» сьогодні загалом застосовується у трьох головних значеннях. По-перше, ним позначають будь-яку необхідну закономірність у взаємозв’язку об’єктивних явищ – «логіка фактів», логіка історичного розвитку» тощо. По-друге, словом «логіка»  позначають закономірності у зв’язках і у розвитку думок – «логіка міркування», «логіка мислення». Нарешті, логікою називають окрему науку, яка розглядає мислення з позиції його формальної правильності. У наступному значенні «логіка» є назвою особливої наукою про мислення, що також зветься формальною логікою.

  1. 1.Логіка, як наука, її предмет і значення в професійній діяльності юриста

Термін «логіка» сьогодні загалом застосовується у трьох головних значеннях. По-перше, ним позначають будь-яку необхідну закономірність у взаємозв’язку об’єктивних явищ – «логіка фактів», логіка історичного розвитку» тощо. По-друге, словом «логіка»  позначають закономірності у зв’язках і у розвитку думок – «логіка міркування», «логіка мислення». Нарешті, логікою називають окрему науку, яка розглядає мислення з позиції його формальної правильності. У наступному значенні «логіка» є назвою особливої наукою про мислення, що також зветься формальною логікою.

Понедельник, 12 Октябрь 2015 17:07

Простий категоричний силогізм

Автор
  1. 1.Простий категоричний силогізм

Найбільш розповсюдженою і важливою формою опосередкованого умовиводу з простих атрибутивних суджень виступає простий категоричний силогізм (від грец. syllogismos — умовивід, виведення).

Простим категоричним силогізмом називається умовивід про зв'язок 2-х кратних термінів на підставі знання їхнього зв'язку із середнім терміном. Він називається простим саме тому, що складається усього з двох засновків, особливим чином зв'язаних між собою, і висновку.

Силогізм складається з 3-х суджень, два з яких є засновками, а третє – висновок. Поняття, що входять у силогізм, називаються термінами силогізму.

Позначимо термін, який стоїть на місці суб'єкта у висновку літерою S, і будемо називати його меншим терміном, а судження, куди входить S – меншим засновком. 

1. Основні операції над поняттями: узагальнення, обмеження, визначення та поділ понять.

         Перш за все скажемо, що Поняття –це форма мислення за допомогою якої відображаються загальні і істотні признаки предметів.

До основних операцій над поняттями відносяться: узагальнення, обмеження, визначення та поділ, розглянемо їх.

Узагальнення й обмеження понять.

У практиці мислення нерідко виникає необхідність рухатися від поняття з меншим обсягом до поняття з більшим обсягом — від виду до роду. Така логічна операція називається узагальненням поняття. Наприклад, «Конституція України» - «конституція».

Понедельник, 12 Октябрь 2015 17:01

Структура і основні види доказу та спростування.

Автор
  1. 1.Структура і основні види доказу та спростування.

 

Приступаючи до освоєння теми, варто виділити  наступні базові поняття: аргументація, доказ, суб'єкти й поля аргументації, правила й помилки стосовно до елементів аргументації. Бажано звертатися  за необхідною інформацією до джерел, позначених у списку літератури, й законспектувати основні положення у своєму робочому зошиті.

У логіці під доведенням розуміють процедуру встановлення істинності деякого твердження шляхом проведення інших тверджень, істинність яких уже відома з яких з необхідністю випливає перше. Окрім того, термін "доведення" застосовується також для по­значення самого процесу використання цієї форми як логічної операції (процедури), сукупності логічних прийомів.

Будь-яке доведення має однакову структуру, що включає в себе три основних елементи: тезу, аргументи і спосіб доведення.

Теза — положення, істинність або хибність якого обґрунтовується у цьому доведенні.

1. Поняття: його сутність, методи утворення, структура і класифікація

 

Загальна характеристика поняття

У першій темі ми представили загальну характеристику самої логіки як науки, зараз перейдемо безпосередньо до розглядання  її питань.

Якщо логіка досліджує мислення, насамперед, під кутом зору його структури, то очевидно, що треба почати аналіз цієї структури з відносно найпростішого її елемента — «клітинки» мислення. Таким елементом і виступає поняття.

Поняття – форма мислення, яка відображає предмети ї їх загальними та істотними властивостями.

Вузловими логічними проблемами цієї теми є наступні: загальна характеристика поняття як форми мислення; види понять; відносини між поняттями; логічні операції з поняттями.

  1. 1.Індукція, її види структура умовиводів, правила побудови

умовиводів.

 

Логіка вчить одержувати нове знання, яке добувають або за схемами дедуктивних умовиводів, або у результаті узагальнення одиничних суджень, у яких констатуються відповідні факти.

Індукція (лат. - уведення, представлення).

1) метод пізнання, який полягає в дослідженні руху знань від меншої ступені спільності до знання більшої ступені спільності.

 2) вид опосередкованого виводу, в якому з одиничних суджень -  засновків - виводять часткове або  загальне судження – висновок, від суджень про одиничні факти до їхніх узагальнень.

Індуктивними іноді називають умовиводи, в яких зв'язок засновків і висновку не ґрунтується на логічному законі, внаслідок чого висновок випливає із засновків не з необхідністю, а тільки з деякою ймовірністю.

За такого розуміння індукції (повної й математичної) фактично виключають з індуктивних умовиводів.

Види індуктивних умовиводів

  1. 1.Логіка, як наука, її предмет і значення в професійній діяльності юриста

 

Термін «логіка» сьогодні загалом застосовується у трьох головних значеннях. По-перше, ним позначають будь-яку необхідну закономірність у взаємозв’язку об’єктивних явищ – «логіка фактів», логіка історичного розвитку» тощо. По-друге, словом «логіка»  позначають закономірності у зв’язках і у розвитку думок – «логіка міркування», «логіка мислення». Нарешті, логікою називають окрему науку, яка розглядає мислення з позиції його формальної правильності. У наступному значенні «логіка» є назвою особливої наукою про мислення, що також зветься формальною логікою.

Традиційна логіка досліджує зв’язки між думками, насамперед, схеми побудови міркувань. Її цікавлять необхідні зв’язки, які детермінуються формою думок і міркувань, тобто відповідні закони мислення. Оскільки неодмінною умовою дотримання цих законів є знання форм мислення, то більшість курсу традиційної логіки становить учення про основні форми мислення: поняття, судження, умовиводи, що виражені засобами природної мови.

Воскресенье, 11 Октябрь 2015 17:49

. Умовні та роздільні умовиводи

Автор
  1. 1.Умовні та роздільні умовиводи

 

Умовні та роздільні умовиводи відносяться до  опосередкованими умовиводів зі складних суджень. Логічне проходження висновку з посилок визначається в них не суб’єктно-предикатними відносинами, як в умовиводах із простих суджень, а лише логічним зв'язком між складовими складного судження.

Залежно від характеру цього зв'язку виділяються такі види опосередкованих умовиводів зі складних суджень, як умовне й розділове.

   Умовний умовивід

Умовним називається умовивід, у якому, принаймні, одна з посилок являє собою умовне судження. Залежно від того, одна або обидві посилки є умовними, розрізняють два різновиди умовних умовиводів - умовно-категоричні й чисто умовні.

Четверг, 08 Октябрь 2015 15:23

Філософія Середньовіччя

Автор

ПЛАН

Вступ.............................................................................................................................3

1. Середньовічна апологетика і патристика..............................................................4

2. Проблеми універсалій в середньовічній філософії..............................................6

3. Виникнення і розвиток схоластики. Фома Аквінський.....................................14

Висновки....................................................................................................................21

Література..................................................................................................................22

РЕКЛАМА

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(розташований у Харкові)
Запрошує отримати вищу освіту
Очна та заочна форма
За спеціальністю
Харчові технології
Екологія
На базі диплома молодшого
спеціаліста скорочений курс освіти 2 роки
Приймальна комісія:
м. Харків, вул. Алчевських, 44 каб.101
+380506210230
+380958036099
+380973972318

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Рейтинг@Mail.ru