Международные экономические отношения
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 43

Вторник, 13 Октябрь 2015 15:23

Ринок праці. Диплом

                                                                 ЗМІСТ

Вступ...…………………………………………………………………….................6

I Структура й сутність світового ринку робочої  сили............................................9

1.1Особливості сучасного світового ринку робочої  сили......................................9

1.2  Основні світові ринки й експортери робочої сили..........................................14

1.3 Організаційно- фінансові основи світового ринку робочої сили...................16

II  Сучасна міжнародна міграція  як  складова світового ринку робочої сили...26

2.1  Перспективи  динаміки міграції робочої сили................................................26

2.2 Інтелектуальна міграція й світовий ринок праці.............................................32

2.3. Основні напрямки державної  зовнішньої політики в області регулювання міжнародних трудових відносин. Закордонний досвід.........................................34

III Економічні наслідники міграції робочої сили...................................................49

3.1 Вплив  міграції робочої сили на економіку країн експортерів і країн  імпортерів...................................................................................................................49

3.2 Економічні ефекти міграції................................................................................53

3.3.Трудова  міграція в Україні................................................................................54

3.4 Проблеми та перспективи розвитку міграції робочої сили.............................58

3.5. Вплив міграційного капіталу на економічний розвиток України.................62

Висновки....................................................................................................................72

Перелік посилань......................................................................................................76

Додатки......................................................................................................................82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

ВСТУП………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ  МІЖНАРОДНОЇ  ТОРГІВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ ВИДИ……………………………………………………………………………….5

   1.1 Засоби реалізації міжнародної торгівельної політики……………………8

      1.1.1 Тарифні засоби…………………………………………………………..8

      1.1.2 Фінансові заходи……………………………..........................................11

    1.1.3 Неекономічні засоби……………………………………………………13

   1.2 Економічні наслідки торговельних обмежень в міжнародних відносинах..17

Висновки до розділу 1……...……………………………………………………...29

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС ТА МЕХАНІЗМУ  РЕАЛІЗАЦІЇ.………………………………………………32

2.1 Історія створення, розвиток та інтеграційни тенденції  в ЄС ………………..6

2.2 Здійснення експортно  - імпортної політики ЄС

2.4 Митно-тарифний механізм регулювання зовнішньої торгівлі ЄС..

2.5 Нетарифне регулювання в зовнішньоторговельній політиці ЄС …….……

2.6 Проблеми і перспективи єкономічної співпраці України і ЄС

3.6 Наслідки розширення ЄС для зовнішньоторговельних

стосунків з Україною

Висновки до розділу 2………………………………………………………………49

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

3.1 Узагальнюючі і пріватні показники ефективності зовнішньоторговельної діяльності………………………………………………………………………………51

3.2 Макроекономічні показники ефективності зовнішньої торгівлі......................53

3.3 Показники ефективності зовнішньоторговельної операції…………………...54

3.4Факторний аналіз зовнішньоторговельного обороту і показників ефективності…………………………………………………………………………...55

Висновки до розділу 3………………………………………………………………...60

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………...62

Список літератури………………………………………………………………………………...64

 

 

 

Вторник, 13 Октябрь 2015 15:17

Міжнародний ринок послуг. Диплом

                                           ЗМІСТ                           

 

Вступ........................................................................................................................6

РОЗДІЛ 1. Місце послуг на світовому ринку.....................................................11

1.1 Визначення послуги........................................................................................11

1.2.Міжнародна торгівля послугами...................................................................15

1.3.Поняття послуги й особливості міжнародного ринку послуг....................29

Висновки до розділу 1...........................................................................................32

Розділ 2.Ринок послуг в Україні..........................................................................34

2.1.Система регулювання торгівлі послугами на глобальному рівні........................................................................................................................34

2.2. Особливості становлення ринку послуг у міжнародній економічній діяльності України................................................................................................47 2.3. Провідна роль інформаційних послуг в розвитку країни..........................50

Висновки до розділу 2...........................................................................................66

Розділ 3 Проблеми інтеграції України у світовий ринок послуг......................67

3.1 Готельний бізнес та туризм............................................................................73

3.2 Розвиток космічної галузі та космічні послуг..............................................73

3.3. Інноваційний розвиток суспільства на основі інтелектуального капіталу..................................................................................................................84

Висновки до розділу 3..........................................................................................89

Висновки................................................................................................................90

Список літератури.................................................................................................93

Додатки

                                       ЗМІСТ

Вступ.......................................................................................................................7                                                                                                 

I.ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ОГЛЯД СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ........................................................................................10

1.1 Сущность кластерного анализа.....................................................................10

1.2. Англо-американська інноваційна модель....................................................19                                                                                                                          

1.3. Японська інноваційна модель.......................................................................28            

1.4. Європейська інноваційна модель.................................................................34                                                                                                                                                          

1.5. Інноваційні моделі інших країн....................................................................45            

II  НОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕССУ........................50                             

2.1. Основні визначення, стратегії й характеристики кластерів.......................50

2.2. Завдання і методи кластерного аналізу........................................................52

2.3. Кластери й аналіз конкурентноздатності держав........................................59

2.3. Використання кластерного підходу при рішенні різних завдань..............59

2.4. Кластерне керування й державна промислова політика............................63                                                                                                                            

III. СТРАТЕГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Й ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ..................................70

3.1. Основні принципи інноваційної політики України...................................70

3.2 .  Перспективи та проблеми  розвитку кластерної стратегії в Україні.....76

3.3. Проблеми законодавчого забезпечення іннвестеційно-інноваційній моделі розвитку України.....................................................................................86

Висновки...............................................................................................................91

Список використаної літератури.......................................................................95

Додатки...............................................................................................................102

 

 

 

 

                                                     ПЛАН

ВСТУП

1 ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ

1.1Економічна сутність інвестицій

1.2 Попит і пропозиція на прямі інвестиції

1.3 Сутність та види інвестиційних ризиків

Висновки до перщого розділу

II АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В   ЕКОНОМІКУ    УКРАЇНИ ( на прикладі Івано-Франківської області)

2.1 Інвестиційна привабливість  області

2.2 Залучення іноземних інвестицій в економіку області

2.3 Вплив іноземних інвестицій на економічне зростання.

Висновки до другого розділу

III.    Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку            України.

3.1.Іноземні інвестиції  в Український економиці.

3.2.Законодавчо-нормативна база інвестиційної діяльності

3.3.Фактори, що впливають  на  динаміку іноземних інвестицій в економіку України.

Висновки до третього  розділу

Висновки

Додатки

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………3

ГЛАВА 1. Теоретические основы изучения мировых товарных рынков…………..……………………………………………………....................5

1.1  Сущность понятия «мировой рынок», структура мирового  рынка…..…..5

1.2  Конъюнктура мирового рынка и основные конънктурообразующие         факторы ..…...…………………………………………………………...….…9

1.3  Методы исследования и прогнозирования конъюнктуры мирового                         рынка………………...………………………………………………..…...….16                                                                         

ГЛАВА 2. Предпосылки развития и современное состояние мирового рынка чая..........................................…………………………………………………….21

2.1.История развития чайной отрасли………………………………………….21

2.2.Географические особенности производства чая  ………………................24

2.2.1.Природно-географические предпосылки развития чайной отрасли…...24

2.2.2.Территориальные особенности мирового производства чая…………...29

2.3.Основные направления использования чая……………………………......35

2.4.Технологические особенности производства чая…………………………43

 

ГЛАВА 3. Ценовая конъюнктура и перспективы развития мирового  рынка чая………………………………………………………………………………..55

3.1.Основные тенденции в потреблении чая………………………………….55

3.2. Формы торговли чаем, их пространственная организация…………......62

3.3 Тенденции в потреблении черного и зеленого чая в мире........................66

3.3.1. Основные направления развития рынка черного чая............................66

3.3.2. Основные направления развития рынка зеленого чая...........................68

3.4. Современное состояние и перспективы Украины на мировом  рынке чая………………………………………………………………….....................69

ЗАКЛЮЧЕНИЕ....................................................................................................78

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ………………………….82

ПРИЛОЖЕНИЯ….……………………………………………………………...86

 

 

 

 

 

 

 

Вторник, 13 Октябрь 2015 15:09

Трастовые услуги

Содержание

  1. 1.Понятие трастовые услуги
  2. 2.Трастовые услуги для физических лиц
  3. 3.Трастовые услуги для юридических лиц

 

 

Жизнедеятельность людей происходит в пространстве, которое называется географической средой. Географическая среда — это и часть географической оболочки, которая наиболее застроена человеком и привлеченная к общественному производству. Здесь осуществляются все виды деятельности людей.

Экономико-географическое пространство формируется хозяйственными объектами и их связями на определенной территории. Объект (предприятие) влияет на окружающую территорию в трех направлениях: производство, население, природа. Формируется три ареала влияния: производственный, социальный, экономический. Три ареала вместе создают экономико-географическое поле предприятия. Пересечение множества полей разных объектов дает нам экономико-географическое пространство. Он характеризуется комплексностью территории и очень тесной связью объекту с территорией. 

Вторник, 13 Октябрь 2015 15:01

Основные фонды предприятия

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение                                                                                                               3

1.       Основные фонды предприятия и возмещение их износа                      5

1.1.          Экономическая сущность и методы оценки основных фондов           5

1.2.          Классификация основных фондов                                                          7

1.3.          Структура основных фондов                                                                   9

1.4.           Износ и амортизация основных фондов                                               10

1.5.          Пути улучшения использования основных фондов и

Производственных мощностей                                                                15                                                                                                     

2.       Эластичность предложения и его виды                                                  25

2.1.    Предложение. Закон предложения                                                          25

2.2.    Эластичность предложения                                                                      28

2.3.    Сравнение кратковременного и долговременного коэффициентов

эластичности                                                                                                29

Вывод                                                                                                          32

3. Определение критического объёма производства товаров и получение прибыли                                                                                                              34

Рекомендации по результатам практической части                      36

Список использованной литературы                                              37                        

 

.Международная торговля лицензиями и ноу-хау

 

Лицензиями называют выдаваемые государственными или местными органами власти разрешение на ведение определенной экономической деятельности.

Ноу-хау - научно-технические и экономические знания, производственный и хозяйственный опыт, специальные навыки, необходимые для организации производства и реализации товаров. В современных условиях ноу-хау является одним из важнейших объектов коммерческих сделок.

В середине XX столетия под воздействием научно-технической революции, интеграционных процессов и структурных сдвигов в мировой экономике длительный период развития международного обмена лицензиями сменился революционным этапом, который характеризуется резкой интенсификацией и ростом объёмов торговли изобретениями, научными знаниями и секретами производства и вовлечением в её орбиту практических всех стран мира. Если за весь эволюционный период развития международной торговли лицензиями (конец XVIII - середина XX столетия) объём валютных поступлений к началу 50-х гг. достигал 350-400 млн. долл. в год, то к началу 90-х гг. текущего столетия он увеличился более чем в 80 раз и составил 30 млрд. долл. в год. На современном этапе следует говорить о качественно новом состоянии международной торговли лицензиями,  развитие  которой  привело  к  образованию  в  мировом капиталистическом хозяйстве нового, самостоятельного рынка мировой торговли, оказывающего возрастающее воздействие на всю систему мирохозяйственных связей современного общества.

РЕКЛАМА

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(розташований у Харкові)
Запрошує отримати вищу освіту
Очна та заочна форма
За спеціальністю
Харчові технології
Екологія
На базі диплома молодшого
спеціаліста скорочений курс освіти 2 роки
Приймальна комісія:
м. Харків, вул. Алчевських, 44 каб.101
+380506210230
+380958036099
+380973972318

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Рейтинг@Mail.ru