Международные экономические отношения
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 43

                                               ЗМІСТ

 

ВСТУП..........................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. ІМІДЖ КРАЇНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ТУРИСТИЧНУ ГАЛУЗЬ........................................................................................................................5

1.1.Поняття іміджу та його використання в тур організації……………….5

1.2 Сучасний стан іміджу України: недоліки та переваги………………...11

1.3.Теоретичні засади розвитку туристичного іміджу України..................13

РОЗДІЛ 2.  СУЧАСНИЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ, ЯК ТУРИСТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ..23

2.1. Держава у розвитку туристичного іміджу України…………………..23

2.2. Маркетингова підтримка туристичного іміджу України.....................30

2.3. Конкурентоспроможність туристичної індустрії України...................44

РОЗДІЛ 3.АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ…………………………………………………………………………..50

3.1. Специфіка іміджу туристичної компанії "Пілігрим"………………..50

3.2. Просування іміджу тур фірми "Пілігрим"……………………………51

3.3. Методи вдосконалення туристичного іміджу України……………..58

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ У ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ…………….68

4.1 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці в приміщенні туристичної фірми……………………………………………………………………………….66

4.2 Техніка безпеки…………………………………………………………76

ВИСНОВКИ...................................................................................................75

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ...................................................78

ДОДАТКИ
 

 

                                           ПЛАН

 

Вступ.

РОЗДІЛ  1. Сутність і особливості діяльності ТНК

1.1. Визначення  ТНК

1.2. Поняття й ознаки транснаціональних корпорацій

1.3. Структура й типи ТНК

РОЗДІЛ 2. Динаміка, напрямки і проблеми розвитку ТНК у сучасний період

2.1 Інвестиційна діяльність ТНК

2.2. ТНК і світове виробництво інновацій

2.3 ТНК і розвиток Єдиного Ринку

2.4 Проблеми правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій

Розділ 3.  ТНК як фактор здійснення глобального впливу.

3.1. Взаємини ТНК і держави, проблеми та протиріччя
3.2. Діяльність ТНК у країнах, що розвиваються

3.3.  Діяльність ТНК в Україні.

Перелік посилань

 

 

Четверг, 15 Октябрь 2015 16:38

"Геополітичний вибір України "

"Геополітичний вибір України  выбор"

 

          Геополітичне становище України робить її точкою зосередження  інтересів різних країн .  Це пов’язано  насамперед з тим, що:

-  на українській території перетинаються транспортні комунікації «Захід  — Схід» і «Північ  — Південь», що мають як європейсько-азіатське, так і безпосередньо регіональне значення;

- по території України проходить основний транспортно-енергетичний коридор для транзиту російського газу в Європу.

             Тому різні країни мають, що до України свої інтереси.         

- у Росії  — зосередити у своїх руках основні регіональні транспортні потоки, а також створити нові транспортні й транспортно-енергетичні коридори «Європа  — Чорноморсько-Азовський регіон  — Каспійський регіон  — Центральна Азія  — Китай  — Азіатсько-Тихоокеанський регіон»;

- у ЄС  — створити «Південний енергетичний коридор», що передбачає організацію альтернативних відносно російських шляхів транзиту нафти й газу в Європу з регіонів Каспійського моря й Центральної Азії;

- у США  — просунути проект «Нового шовкового шляху», тобто сформувати транспортний коридор у Європу по території Індії, Пакистану, країн Центральної Азії, Каспійського й Чорноморського регіонів;

- у Китаї  — реалізувати державну стратегію створення «Економічного пояса шовкового шляху», що передбачає встановлення якісне нового рівня відносин КНР із країнами Центральної Азії, Каспійського, Кавказького, Чорноморського регіонів, а також європейськими країнами за допомогою їхнього включення в єдиний транспортно-економічний простір.

СПОЛУЧЕННЯ ЗАХІДНИХ І СХІДНИХ СВІТОГЛЯДНИХ ТРАДИЦІЙ У СТАНОВЛЕНІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДМОСТІ

 

В статье рассматриваются различия в отношении к природе в Западном и Восточном обществах. Подчеркивается, что эти различия лежат в области философских, мировоззренческих традиций. Данные исследования могут быть использованы для становления проблематики экологического сознания на Украине.

     У статті розглядаються розходження у відношенні до природи в Західному і Східному суспільствах. Підкреслюється, що ці розходження лежать в області філософських, світоглядних традицій. Дані дослідження можуть бути використані для становлення проблематики екологічної свідомості на Україні.

In clause the distinctions in the attitude to a nature in Western and East societies are considered. Is emphasized, that these distinctions lay in the field of philosophical,  traditions. The given researches can be used for становления of a problematics of ecological in Ukraine.

Постановка проблеми. Дослідження сполучення екологічного світогляду Заходу і Сходу.

Сучасні проблеми інформаційного суспільства

 

Актуальність теми. Інформаційне суспільство є важливою ознакою сучасності. Важко знайти галузь суспільного життя , на яку б так чи інакше не впливав розвиток інформаційних технологій. Швидкий розвиток інформаційних технологій обумовлює  появу нових галузей виробництва, оновлення старих, появу нових професій. Розвиток інформаційних технологій також оказує певний вплив на соціальні процеси. Саме дослідження цих процесів  є у наш час важливою проблемою філософської думки.

Аналіз публікацій. Багато філософів і соціологи сучасності призначають головну роль у сучасному  розвитку суспільства процесам інформатизації й комп'ютеризації, а сам процес перетворення називають становленням інформаційного суспільства. По оцінках філософів і соціологів значні зміни в житті людей мають як позитивний, так і негативний характер. Все технічного й технологічного процесу, що відбувається в рамках, безпосередньо впливає на життя людей, міняє природу соціуму і його пріоритети. Тому так актуальні дослідження процесів, зв'язаних зі становленням інформаційного суспільства.

Аналізуючи інформаційне суспільство більшість авторів вважають, що розвиток інформаційних технологій безпосередньо впливає на зміну соціальних відносин. Такої думку підтримують наприклад Е. Масуде,           Э. Тоффлер, А.Д. Урсул, Н.Н. Моисеев. Інші автори вважають, що інформаційне суспільство вже побудоване, наприклад Д. Белл. Ряд авторів стверджують, що інформаційне суспільство являє собою більш вдосконалену форму постіндустріального суспільства.

Метою статті є дослідження розвитку інформаційного суспільства на вивчення його  соціальних наслідків.

СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМИ МАС-МЕДІА

 

Аналізується мас-медіа як соціальний інститут, з'ясовується їх ролі в умовах соціополітичних змін сучасного суспільства. Проаналізована специфіка мас-медіа як самостійного соціального інституту в умовах глобалізації. Розглянута залежність мас-медіа  від великих корпорацій і державних структур і зворотна залежність людини від
„ віртуального ” світу яким його подають сучасні мас-медіа.

Ключові слова: мас-медіа, соціопростір, соціполітичні зміни, соціум, соціальні проблеми.

 

Актуальність та стан наукового розроблення проблеми.

Актуальність соціологічного дослідження даної проблеми, на наш погляд, визначається недостатнім ступенем розгляду можливостей  впливу мас-медіа на социопростір і зворотного впливу проблем суспільства на розвиток мас-медіа. Ця ситуація виникла внаслідок дуже широкого використання усіх видів ЗМІ  у сучасному суспільстві і досить суперечного ставлення до них зі сторони науковців, політиків і простих громадян.  

Четверг, 15 Октябрь 2015 16:19

Вывоз капитала из России

Содержание

 

Введение

Глава 1. Миграция капитала, как  составная часть международных экономических отношений

1.1. Понятия капитала и основные факторы воздействия

1.2. Структура международной миграции капитала и её основные формы

1.3.Синергетический эффект вывоза капитала в условиях глобализации экономики

1.4. Причины вывоза капитала и его последствия

 

Глава 2. Место России на мировом рынке капиталов

2.1.  Ввоз и вывоз капитала в России

2.2. Особенности миграции капитала из России

2.3.Факторы, способствующие вывозу капитала из России

 

Глава 3. Основные направления преодоления оттока капитала из России

3.1. Роль государственного регулирования  в оптимизации потоков движения капитала

3.2.  Контроль за движением валютных средств,  российских зарубежных инвестиций.

3.3.Прогноз оттока капитала из России и факторы преодоления этого явления.

 

Заключение

Список литературы

ЗМІСТ

 

ВСТУП ………………………………………………………………...

3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ ……………………………...

9

1.1. Концептуальні засади дослідження інтеграційних процесів ….

9

1.2. Методологічні підходи щодо оцінки ефективності інтеграційних процесів …………………………………………………………………………

28

1.3. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси у сучасній економіці.……………………………………………………………………..

46

Висновки до першого розділу ………………..………………………...

60

РОЗДІЛ 2. ІНТЕГРАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ ДО ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ …………………………………………………………………...

63

2.1. Роль інтеграційних процесів у становленні глобальної економічної системи …………………………………………………………...

63

2.2. Особливості фінансової інтеграції як засобу адаптації внутрішніх ринків до умов глобалізації …………………………………..…

80

2.3. Аналіз впливу транснаціональних корпорацій на інтеграційні процеси сучасності та формування глобальних економічних тенденцій ..…

99

Висновки до другого розділу ………………………………………...…

116

РОЗДІЛ 3. ІНТЕГРАЦІЙНО-ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ПОДАЛЬШОГО ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ …....…….

120

3.1. Дезінтеграційні чинники сучасності та їх вплив на розвиток інтеграційних угруповань ……………………………………….…………….

120

3.2. Новітні тенденції та перспективи інтеграційно-дезінтеграційних трансформацій глобальної економіки ………………………………………...

135

3.3   Оптимізація зовнішньоекономічного співробітництва України в контексті вирішення питання інтеграційної орієнтації ……………………..

150

Висновки до третього розділу ………………………………………....

172

ВИСНОВКИ ………………………………………..……………………

176

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………….

181

 


Вторник, 13 Октябрь 2015 15:26

харчова промисловість України

ЗМІСТ

                  ВСТУП..................................................................................................................4

1.1. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В СИСТЕМІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА .

1.1. Загальна характеристика харчової промисловості України....................  12

1.2. Стан і основні проблеми окремих галузей харчової промисловості.....  .17

1.3. Експортні можливості окремих галузей харчової промисловості............22

Висновки до першого розділу....................................................................................................................39

2. АНАЛІВ УМОВ ТА ФАКТОРІВ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НА ПРИКЛАДІ Приколотнянського  маслоекстракційного заводу

2.1. Експортний потенціал виробників олії.....................................................41

2.2. Бізнес-план модернізації виробництва на Приколотнянському маслоекстракційному заводі у відповідності до умов інтеграції до світового господарства.......................................................................................................44

Висновки до другого розділу.............................................................................66.

3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДО СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА...........................................................................................… 68

3.1. Засоби необхідні для модернізації харчової промисловості...............…. 62

3.2.          Необхідність капіталовкладень  у харчову промисловість....................80

3.3.          Прогнозування врожайності, як важлива  частина інтеграції України у світовий ринок  харчової промисловості.................................................96

Висновки до третього розділу.............................................................................97

ВИСНОВКИ..........................................................................................................98

Перелік посилань.................................................................................................75

Додатки................................................................................................................104

Оглавление

Введение.......................................................................................................................................... 3

I. Возникновение международной торговли лицензиями............................. 5

I.1. Эволюция рынка торговли лицензиями и ноу-хау............................................................... 5

I.2. Создание патентной системы и развитие международной торговли лицензиями в текущем столетии............................................................................................................................................................... 6

II. Формирование мирового рынка лицензий......................................................... 7

II.1. Формирование рынка лицензий как товарного рынка....................................................... 7

II.2. Определение мирового рынка лицензий................................................................................ 9

III. Современное состояние и тенденции развития мирового рынка лицензий............................................................................................................................................................. 11

III.1. Динамика развития международного рынка лицензий во второй половине XX столетия          11

III.2. География мировой торговли лицензиями........................................................................ 16

III.3. Состояние нематериальных активов в Российской науке............................................ 21

IV. Государственное регулирование лицензионных операций................ 23

IV.1. Национальное правовое законодательство...................................................................... 23

IV.2. Финансирование при продаже лицензий............................................................................. 26

IV.3. Проблемы государственного управления российского лицензионного рынка...... 28

V. Формы и методы обмена технологией. Роль и место лицензий в международном технологическом обмене.......................................................... 29

V.1. Некоммерческие формы обмена............................................................................................ 30

V.2. Коммерческие формы обмена технологиями..................................................................... 31

V.3. «Жизненный цикл» технологий............................................................................................. 33

VI. Особенности современной торговли лицензиями Российской Федерации с зарубежными странами...................................................................................................... 36

VI.1. Участие Российских предприятий в международной торговле лицензиями.............. 37

VI.2. Международное сотрудничество государственных научных центров России......... 42

VI.3. Богатство видимое и невидимое......................................................................................... 43

Заключение................................................................................................................................. 45

Приложения................................................................................................................................. 46

Приложение 1. Динамика международного обмена лицензиями в 1960-1989 гг. (п. III.1, таблица 1)  46

Приложение 2. Центры международной торговли лицензиями (п. III.2, таблица 2)............ 47

Приложение 3. О всемирный салон изобретений «Эврика»...................................................... 48

Приложение 4. Двустороннее сотрудничество РФ с иностранными государствами....... 48

Список использованной литературы........................................................................ 50

 

 

 

 

РЕКЛАМА

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(розташований у Харкові)
Запрошує отримати вищу освіту
Очна та заочна форма
За спеціальністю
Харчові технології
Екологія
На базі диплома молодшого
спеціаліста скорочений курс освіти 2 роки
Приймальна комісія:
м. Харків, вул. Алчевських, 44 каб.101
+380506210230
+380958036099
+380973972318

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Рейтинг@Mail.ru