Международные экономические отношения
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 43

Воскресенье, 03 Январь 2016 16:22

Кредит у ринковій економіці

 

ЗМІСТ

 

Вступ.. 3

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАНнЯ КРЕДИТУ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 6

1.1. Сутність кредиту як економічної категорії, її види, функції та роль. 6

1.2. Правова основа кредитних відносин в Україні 14

1.3. Особливості впливу ринкового середовища на кредитну діяльність банків  19

Розділ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ КРЕДИТУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ БАНКАМИ.. 25

2.1. Аналіз узагальнюючих показників кредитної діяльності банківських установ України  25

2.2. Оцінка стану кредитної політики в ПАТ КБ «Укрсиббанк». 32

Розділ 3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ вІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.. 47

3.1. Удосконалення сучасних методик банківського регулювання оцінки кредитоспроможності фізичних осіб. 47

      3. 2. Побудова інтегрального кредитного  рейтингу банківський системи.

3.2. Управління  кредитним портфелем банку в сучасних економічних умовах в Україні. Проблеми та шляхи їх подолання. 54

Висновки.. 60

Список використаних джерел.. 64

Додатки.. 70

ЗМІСТ

 

 

  ВСТУП ..………….…………..……………………………………….……….

4

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬ-КОГО КРЕДИТУ ..........................................................................

1.1.

Сутність банківського кредиту як економічної категорії ..........

6

1.2.

Правова основа процесу банківського кредитування ................

12

1.3.

Осо­б­ли­во­с­ті впли­ву ри­н­ко­во­го се­ре­до­ви­ща на кре­ди­т­ну ді­я­ль­ність ба­н­ків .................................................................................

20

РОЗДІЛ 2

АНА­ЛІЗ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬ-КОГО КРЕДИТУВАННЯ  ...........................................................

27

2.1.

До­слі­джен­ня уза­галь­ню­ю­чих по­ка­з­ни­ків кре­ди­т­ної ді­я­ль­но­с­ті ба­н­ків Укра­ї­ни ...............................................................................

34

2.2.

Осо­б­ли­во­с­ті кре­ди­т­ної по­лі­ти­ки та практика ви­ко­нан­ня кре­ди­т­них опе­ра­цій  „ПРИВАТБАНК”  ...................................

41

РОЗДІЛ 3

ШЛЯ­ХИ ВДО­С­КО­НА­ЛЕН­НЯ ПРОЦЕСУ БА­Н­КІВ­СЬ­КО­ГО КРЕ­ДИ­ТУ­ВАН­НЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ .…………..........

3.1.

Оцінка кредитоспроможності позичальників банку, як захід зниження ризику.....................................................................

47

          3.2. 

Заходи НБУ щодо активізації процесу банківського кредитування в сучасних умовах........................................................

55

ВИСНОВКИ ………………………………………………………………............................................................................................................. .…..

67

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………..

69

ДОДАТКИ …………………………………………………………………….................

75

 

Воскресенье, 03 Январь 2016 16:08

Іпотечне кредитування в Україні

ЗМІСТ

ВСТУП..........................................................................................................................4

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І

ПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

 1.1 Зміст, історія виникнення, види й роль іпотеки в сучасній економіці............6

 1.2 Особливості функціонування іпотечного кредитування в Україні та його забезпечення нормативною базою………………………………………..............10

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

 2.1 Дослідження показників іпотечного кредитування банками України .........21

2.2 Іпотечні операції українських банків................................................................27

 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ…......................................................................................

3.1 Проблеми та тенденції розвитку іпотечного кредитування в Україні...........37

3.2 Застосування нових іпотечних інструментів, як засобу підтримки ліквідності банків та мінімізації ризиків....................................................................................46

 ВИСНОВКИ..............................................................................................................54

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ................................................................57

ДОДАТКИ

ЗМІСТ

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ БАЗИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ........................................................4

1.1. Сутність та види підприємств...............................................................6

1.2. Нормативно-правові основи регулювання та функціонування підприємств............................................................................................................9

1.3. Сучасні проблеми організації діяльності підприємств.....................10

РОЗДІЛ 2 АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ...........................................................................13

2.1.Дослідження поточного фінансово-економічного стану підприємства..........................................................................................................13

2.2. Оцінка стану підприємства в Україні на сучасному етапі...........15

2.3. Правове забезпечення розвитку підприємства в  Україні...........21

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ......................................................25

3.1. Удосконалення правових аспектів діяльності підприємств в Україні....................................................................................................................25

3.2. Проблеми та перспективи вдосконалення правового забезпечення діяльності підприємств в Україні.....................................................................27

3.3. Зарубіжний досвід правового регулювання діяльності підприємств............................................................................................29 ВИСНОВКИ.................................................................................................33

СПИСОВ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...................................................35

ДОДАТКИ...................................................................................................38

 

 

 

 

Воскресенье, 03 Январь 2016 15:37

Оборотні фонди підприємства

ЗМІСТ

ВСТУП .......................................................................................................4

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРОТНИХ КОШТІВ

1.1 Склад і структура оборотних коштів ...................................................6

1.2 Принципи та джерела формування оборотних коштів......................11

1.3 Нормування оборотних коштів ............................................................13

РОЗДІЛ II АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 (Салтівський    Хлібзавод)

2.1 Техніко-економічна характеристика діяльності підприємства ...........16

2.2 Аналіз складу та структури оборотних коштів підприємства .............20

2.3 Аналіз ефективності використання оборотних коштів..........................24

         РОЗДІЛ ІІІ.НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

          ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ

 3.1 Резерви і шляхи поліпшення використання оборотних коштів ..........26

3.2 Аналіз ефективності використання оборотних коштів .........................29

3.3 Показники та засоби прискорення обертання оборотних коштів..........32

ВИСНОВКИ .....................................................................................................40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................................................42

 ДОДАТКИ

                                          План 

    ВСТУП ..............................................................................................................1

1.Історія прийняття унії.........................................................................................2

2. Мета  і причини укладання унії.........................................................................5

3. Україна після Берестейської унії......................................................................6

ВИСНОВКИ............................................................................................................9

Використана література..........................................................................................

Вторник, 17 Ноябрь 2015 17:53

Секрет Ивана Дурака

В сказке Иван Дурак достигает успеха, хотя как будто к нему не стремится. Вопреки прозвищу, Иван отнюдь не глуп. Дураком его называют сверхпрактичные братья за то, что он добрый, честный и порядочный. Он всегда поступает благородно: помогает слабым, делится с бедными, выполняет свои обещания, что и возносит его на самый верх социальной лестницы. А ведь именно сказка призвана была воспитывать и помогать людям жить. И мораль сказки про Ивана Дурака означает следующее. Не ущемляй интересов ближних своих и по возможности помогай им, потому что они могут быть тебе полезны. В мире нет ничего лишнего, и нарушение границ чужой личности вносит в мир дисгармонию, от которой страдают все, в том числе и сам нарушитель.  

И только очень недалекие люди могли считать поведение сказочного Ивана глупым, за что и остались в дураках.

Осколок от зеркала Снежной королевы, попавший в глаз человека, заставляет видеть все в превратном свете. В сказке все просто. Стоит лишь вынуть осколок из глаза, и все становится на свои места. В жизни немного сложнее. Окружающий мир только и манит тем, чтобы замутить Ваш взор, каждый осколок своих зеркал - наставления старших, советы друзей, мнения соседей, мощные средства массовой информации. Не давайте замутить свою душу. Слушайте свой внутренний голос, каким бы абсурдным он не казался. Другой вопрос, стоит ли сообщать о своих мыслях всем. 

Вторник, 17 Ноябрь 2015 17:49

Способ Дон-Жуана

Нигде не сказано, что легендарный соблазнитель Дон-Жуан отличался из ряда вон выходящей красотой, выдающимся умом или сексуальными достижениями. Его объяснения прекрасным дамам вряд ли выдавались из ряда обычного подбалконного красноречия. Дон-Жуан был настойчив и добивался успеха, но успехов в этих делах добивались и другие. Однако, в отличие от остальных, по достижении цели Дон-Жуан исчезал и переключался на другой объект. Таким образом, его методы всегда сохраняли прелесть новизны. Отсюда следует, что можно достигнуть успеха и малыми средствами, если их умело дозировать. Поэтому, если в какой-либо области Ваши таланты невелики, а познания ограничены, то старайтесь не применять их дважды в одной и той же аудитории. 

Вторник, 17 Ноябрь 2015 17:47

Эффект Шахерезады

Как известно, царь Шахрияр, убедившись в неверности своей жены, перепутал индукцию с дедукцией и сделал вывод о том, что все женщины обманщицы, а потому решил брать себе жену только не одну ночь, а наутро отрубать ей голову. Спасла страну от полного опустошения хитроумная Шахерезада. Она рассказывала царю сказки ровно 1001 ночь, чего, по слухам, вполне хватило, чтобы он ликвидировал свои пробелы по части логики. Как достигла успеха Шахерезада? Если бы царь что-нибудь понимал в искусстве рассказа, то вряд ли бы придумал для себя столь кровавое развлечение. Но Шахерезада недаром была дочерью царедворца, она рассчитывала не на литературные красоты, а на элементарное любопытство. Жестокому царю просто было интересно, что будет дальше.  

Итак, эффект Шахерезады состоит в следующем: старайтесь по возможности преодолеть соблазн раскрывать людям свою душу. Возможно, это подчас приятно, но чаще всего должна быть тайна, тем более, что человек и есть самая большая тайна на 

РЕКЛАМА

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(розташований у Харкові)
Запрошує отримати вищу освіту
Очна та заочна форма
За спеціальністю
Харчові технології
Екологія
На базі диплома молодшого
спеціаліста скорочений курс освіти 2 роки
Приймальна комісія:
м. Харків, вул. Алчевських, 44 каб.101
+380506210230
+380958036099
+380973972318

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Рейтинг@Mail.ru