Экономика менеджмент маркетинг
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 43

Экономика менеджмент маркетинг

                                           ЗМІСТ                           

 

Вступ........................................................................................................................6

РОЗДІЛ 1. Місце послуг на світовому ринку.....................................................11

1.1 Визначення послуги........................................................................................11

1.2.Міжнародна торгівля послугами...................................................................15

1.3.Поняття послуги й особливості міжнародного ринку послуг....................29

Висновки до розділу 1...........................................................................................32

Розділ 2.Ринок послуг в Україні..........................................................................34

2.1.Система регулювання торгівлі послугами на глобальному рівні........................................................................................................................34

2.2. Особливості становлення ринку послуг у міжнародній економічній діяльності України................................................................................................47 2.3. Провідна роль інформаційних послуг в розвитку країни..........................50

Висновки до розділу 2...........................................................................................66

Розділ 3 Проблеми інтеграції України у світовий ринок послуг......................67

3.1 Готельний бізнес та туризм............................................................................73

3.2 Розвиток космічної галузі та космічні послуг..............................................73

3.3. Інноваційний розвиток суспільства на основі інтелектуального капіталу..................................................................................................................84

Висновки до розділу 3..........................................................................................89

Висновки................................................................................................................90

Список літератури.................................................................................................93

Додатки

                                       ЗМІСТ

Вступ.......................................................................................................................7                                                                                                 

I.ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ОГЛЯД СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ........................................................................................10

1.1 Сущность кластерного анализа.....................................................................10

1.2. Англо-американська інноваційна модель....................................................19                                                                                                                          

1.3. Японська інноваційна модель.......................................................................28            

1.4. Європейська інноваційна модель.................................................................34                                                                                                                                                          

1.5. Інноваційні моделі інших країн....................................................................45            

II  НОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕССУ........................50                             

2.1. Основні визначення, стратегії й характеристики кластерів.......................50

2.2. Завдання і методи кластерного аналізу........................................................52

2.3. Кластери й аналіз конкурентноздатності держав........................................59

2.3. Використання кластерного підходу при рішенні різних завдань..............59

2.4. Кластерне керування й державна промислова політика............................63                                                                                                                            

III. СТРАТЕГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Й ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ..................................70

3.1. Основні принципи інноваційної політики України...................................70

3.2 .  Перспективи та проблеми  розвитку кластерної стратегії в Україні.....76

3.3. Проблеми законодавчого забезпечення іннвестеційно-інноваційній моделі розвитку України.....................................................................................86

Висновки...............................................................................................................91

Список використаної літератури.......................................................................95

Додатки...............................................................................................................102

 

 

 

 

Скачать вложения:

                                                     ПЛАН

ВСТУП

1 ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ

1.1Економічна сутність інвестицій

1.2 Попит і пропозиція на прямі інвестиції

1.3 Сутність та види інвестиційних ризиків

Висновки до перщого розділу

II АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В   ЕКОНОМІКУ    УКРАЇНИ ( на прикладі Івано-Франківської області)

2.1 Інвестиційна привабливість  області

2.2 Залучення іноземних інвестицій в економіку області

2.3 Вплив іноземних інвестицій на економічне зростання.

Висновки до другого розділу

III.    Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку            України.

3.1.Іноземні інвестиції  в Український економиці.

3.2.Законодавчо-нормативна база інвестиційної діяльності

3.3.Фактори, що впливають  на  динаміку іноземних інвестицій в економіку України.

Висновки до третього  розділу

Висновки

Додатки

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………3

ГЛАВА 1. Теоретические основы изучения мировых товарных рынков…………..……………………………………………………....................5

1.1  Сущность понятия «мировой рынок», структура мирового  рынка…..…..5

1.2  Конъюнктура мирового рынка и основные конънктурообразующие         факторы ..…...…………………………………………………………...….…9

1.3  Методы исследования и прогнозирования конъюнктуры мирового                         рынка………………...………………………………………………..…...….16                                                                         

ГЛАВА 2. Предпосылки развития и современное состояние мирового рынка чая..........................................…………………………………………………….21

2.1.История развития чайной отрасли………………………………………….21

2.2.Географические особенности производства чая  ………………................24

2.2.1.Природно-географические предпосылки развития чайной отрасли…...24

2.2.2.Территориальные особенности мирового производства чая…………...29

2.3.Основные направления использования чая……………………………......35

2.4.Технологические особенности производства чая…………………………43

 

ГЛАВА 3. Ценовая конъюнктура и перспективы развития мирового  рынка чая………………………………………………………………………………..55

3.1.Основные тенденции в потреблении чая………………………………….55

3.2. Формы торговли чаем, их пространственная организация…………......62

3.3 Тенденции в потреблении черного и зеленого чая в мире........................66

3.3.1. Основные направления развития рынка черного чая............................66

3.3.2. Основные направления развития рынка зеленого чая...........................68

3.4. Современное состояние и перспективы Украины на мировом  рынке чая………………………………………………………………….....................69

ЗАКЛЮЧЕНИЕ....................................................................................................78

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ………………………….82

ПРИЛОЖЕНИЯ….……………………………………………………………...86

 

 

 

 

 

 

 

Скачать вложения:

Содержание

  1. 1.Понятие трастовые услуги
  2. 2.Трастовые услуги для физических лиц
  3. 3.Трастовые услуги для юридических лиц

 

 

Жизнедеятельность людей происходит в пространстве, которое называется географической средой. Географическая среда — это и часть географической оболочки, которая наиболее застроена человеком и привлеченная к общественному производству. Здесь осуществляются все виды деятельности людей.

Экономико-географическое пространство формируется хозяйственными объектами и их связями на определенной территории. Объект (предприятие) влияет на окружающую территорию в трех направлениях: производство, население, природа. Формируется три ареала влияния: производственный, социальный, экономический. Три ареала вместе создают экономико-географическое поле предприятия. Пересечение множества полей разных объектов дает нам экономико-географическое пространство. Он характеризуется комплексностью территории и очень тесной связью объекту с территорией. 

Скачать вложения:

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение                                                                                                               3

1.       Основные фонды предприятия и возмещение их износа                      5

1.1.          Экономическая сущность и методы оценки основных фондов           5

1.2.          Классификация основных фондов                                                          7

1.3.          Структура основных фондов                                                                   9

1.4.           Износ и амортизация основных фондов                                               10

1.5.          Пути улучшения использования основных фондов и

Производственных мощностей                                                                15                                                                                                     

2.       Эластичность предложения и его виды                                                  25

2.1.    Предложение. Закон предложения                                                          25

2.2.    Эластичность предложения                                                                      28

2.3.    Сравнение кратковременного и долговременного коэффициентов

эластичности                                                                                                29

Вывод                                                                                                          32

3. Определение критического объёма производства товаров и получение прибыли                                                                                                              34

Рекомендации по результатам практической части                      36

Список использованной литературы                                              37                        

 

.Международная торговля лицензиями и ноу-хау

 

Лицензиями называют выдаваемые государственными или местными органами власти разрешение на ведение определенной экономической деятельности.

Ноу-хау - научно-технические и экономические знания, производственный и хозяйственный опыт, специальные навыки, необходимые для организации производства и реализации товаров. В современных условиях ноу-хау является одним из важнейших объектов коммерческих сделок.

В середине XX столетия под воздействием научно-технической революции, интеграционных процессов и структурных сдвигов в мировой экономике длительный период развития международного обмена лицензиями сменился революционным этапом, который характеризуется резкой интенсификацией и ростом объёмов торговли изобретениями, научными знаниями и секретами производства и вовлечением в её орбиту практических всех стран мира. Если за весь эволюционный период развития международной торговли лицензиями (конец XVIII - середина XX столетия) объём валютных поступлений к началу 50-х гг. достигал 350-400 млн. долл. в год, то к началу 90-х гг. текущего столетия он увеличился более чем в 80 раз и составил 30 млрд. долл. в год. На современном этапе следует говорить о качественно новом состоянии международной торговли лицензиями,  развитие  которой  привело  к  образованию  в  мировом капиталистическом хозяйстве нового, самостоятельного рынка мировой торговли, оказывающего возрастающее воздействие на всю систему мирохозяйственных связей современного общества.

План

 

Введение

 

1.Домохозяйство как звено экономической системы, функции домохозяйств.

 

   2.Участие домохозяйств в формировании рынков ресурсов и цен на них.

 

   3.Доходы домохозяйств, их виды и условия роста в Украине.

 

Выводы

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение………………………………………………………………………..3

  1. 1.Суть и задачи разгосударствления и приватизации……………………...4
  2. 2.Этапы и особенности проведения приватизации на Украине…………...5
  3. 3.Эффективность работы предприятий различных форм собственности...7
  4. 4.Проблемы приватизации в текущем периоде……………………………15

Заключение……………………………………………………………………18

Список литературы……………………………………………………………19

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………3

1.РЕСУРСЫ КАК ПРЕДМЕТ ТОРГОВЛИ НА ФАКТОРНЫХ

РЫНКАХ………………………………………………………………………5

1.1.Предложения экономических ресурсов………………………………….5

1.2.Различия цен ресурсов…………………………………………………….7

1.3.Принцип максимилизации общей выгоды при применении 

ресурсов…………………………………………………………………………9

2. ДИНАМИКА, ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА……………………………………………..11

2.1.Трансфертное вознаграждение и экономическая рента………………..11

2.2.Cпрос на экономические ресурсы……………………………………….17

2.3. Условие максимализации прибыли при использовании

экономических ресурсов……………………………………………………..18

2.4.Определение спроса на ресурс…………………………………………..21

2.5.Факторы, определяющие спрос на ресурсы…………………………….27

2.6. Эластичность спроса на ресурсы……………………………………….28

ВЫВОДЫ……………………………………………………………………..30

Список литературы…………………………………………………………...31

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………3

1.РЕСУРСЫ КАК ПРЕДМЕТ ТОРГОВЛИ НА ФАКТОРНЫХ

РЫНКАХ………………………………………………………………………5

1.1.Предложения экономических ресурсов………………………………….5

1.2.Различия цен ресурсов…………………………………………………….7

1.3.Принцип максимилизации общей выгоды при применении 

ресурсов…………………………………………………………………………9

2. ДИНАМИКА, ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА……………………………………………..11

2.1.Трансфертное вознаграждение и экономическая рента………………..11

2.2.Cпрос на экономические ресурсы……………………………………….17

2.3. Условие максимализации прибыли при использовании

экономических ресурсов……………………………………………………..18

2.4.Определение спроса на ресурс…………………………………………..21

2.5.Факторы, определяющие спрос на ресурсы…………………………….27

2.6. Эластичность спроса на ресурсы……………………………………….28

ВЫВОДЫ……………………………………………………………………..30

Список литературы…………………………………………………………...31

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………3

1.РЕСУРСЫ КАК ПРЕДМЕТ ТОРГОВЛИ НА ФАКТОРНЫХ

РЫНКАХ………………………………………………………………………5

1.1.Предложения экономических ресурсов………………………………….5

1.2.Различия цен ресурсов…………………………………………………….7

1.3.Принцип максимилизации общей выгоды при применении 

ресурсов…………………………………………………………………………9

2. ДИНАМИКА, ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА……………………………………………..11

2.1.Трансфертное вознаграждение и экономическая рента………………..11

2.2.Cпрос на экономические ресурсы……………………………………….17

2.3. Условие максимализации прибыли при использовании

экономических ресурсов……………………………………………………..18

2.4.Определение спроса на ресурс…………………………………………..21

2.5.Факторы, определяющие спрос на ресурсы…………………………….27

2.6. Эластичность спроса на ресурсы……………………………………….28

ВЫВОДЫ……………………………………………………………………..30

Список литературы…………………………………………………………...31

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Вторник, 13 Октябрь 2015 14:54

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФІЛОСОФІЇ XX СТОЛІТТЯ

Автор

ЗМІСТ

 

ВСТУП                                                                                             3 

  1. 1.КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРІОСОФСЬКІ НАПРЯМИ У     

ФІЛОСОФІЇ  XX СТОЛІТТЯ                                                                 4

2. РЕЛЕГІЙНА ФІЛОСОФІЯ XX СТОЛІТТЯ                                    10

3.ПРОВЕДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ

ФІЛОСОФІЇ   НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ                                              14

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

dy> �…………………………..21

РЕКЛАМА

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(розташований у Харкові)
Запрошує отримати вищу освіту
Очна та заочна форма
За спеціальністю
Харчові технології
Екологія
На базі диплома молодшого
спеціаліста скорочений курс освіти 2 роки
Приймальна комісія:
м. Харків, вул. Алчевських, 44 каб.101
+380506210230
+380958036099
+380973972318

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Рейтинг@Mail.ru