Экономика менеджмент маркетинг
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

Экономика менеджмент маркетинг

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………3

I. Управление международными  бизнес – проектами……………………..5

1.1. Виды международных стратегий………………………………………..5

1.2. Этапы разработки проекта……………………………  ……………….17 

1.3  Оценка эффективности международного бизнес- проекта……..........25

         1.4 Дизайн исследования (методология)…………………………………….33

II.   Общая характеристика проектного менеджмента.................................39

2.1.Жизненный  цикл проекта и его динамика………………......................39

2.2  Определение стейкхолдеров проекта......................................................50

2.3 Задачи  проектного менеджера  по управлению проектом....................58

III. Основные направления контроля проекта……………………………...66

3.1Элементы эффективного контроля проекта.............................................66

3.2 Необходимая информация и оценка статута проекта............................75

3.3. Контроль изменений  в проекте..............................................................79

ВЫВОДЫ.........................................................................................................88

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ...............................................................................

 

ЗМІСТ

 

Вступ.. 3

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАНнЯ КРЕДИТУ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 6

1.1. Сутність кредиту як економічної категорії, її види, функції та роль. 6

1.2. Правова основа кредитних відносин в Україні 13

1.3. Особливості впливу ринкового середовища на кредитну діяльність банків......................................................................................................................18

Розділ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ КРЕДИТУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ БАНКАМИ.. 23

2.1. Аналіз узагальнюючих показників кредитної діяльності банківських установ України  23

2.2. Оцінка стану кредитної політики в ПАТ КБ «Укрсиббанк». 28

Розділ 3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ вІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.. 40

3.1. Удосконалення сучасних методик банківського регулювання оцінки кредитоспроможності фізичних осіб. 40

      3. 2. Побудова інтегрального кредитного  рейтингу банківський системи.47

3.3. Управління  кредитним портфелем банку в сучасних економічних умовах в Україні. Проблеми та шляхи їх подолання. 55

Висновки.. 60

Список використаних джерел.. 61

Додатки.. 70

Скачать вложения:
 

ЗМІСТ

 

Вступ.. 3

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАНнЯ КРЕДИТУ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 6

1.1. Сутність кредиту як економічної категорії, її види, функції та роль. 6

1.2. Правова основа кредитних відносин в Україні 14

1.3. Особливості впливу ринкового середовища на кредитну діяльність банків  19

Розділ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ КРЕДИТУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ БАНКАМИ.. 25

2.1. Аналіз узагальнюючих показників кредитної діяльності банківських установ України  25

2.2. Оцінка стану кредитної політики в ПАТ КБ «Укрсиббанк». 32

Розділ 3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ вІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.. 47

3.1. Удосконалення сучасних методик банківського регулювання оцінки кредитоспроможності фізичних осіб. 47

      3. 2. Побудова інтегрального кредитного  рейтингу банківський системи.

3.2. Управління  кредитним портфелем банку в сучасних економічних умовах в Україні. Проблеми та шляхи їх подолання. 54

Висновки.. 60

Список використаних джерел.. 64

Додатки.. 70

ЗМІСТ

 

 

  ВСТУП ..………….…………..……………………………………….……….

4

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬ-КОГО КРЕДИТУ ..........................................................................

1.1.

Сутність банківського кредиту як економічної категорії ..........

6

1.2.

Правова основа процесу банківського кредитування ................

12

1.3.

Осо­б­ли­во­с­ті впли­ву ри­н­ко­во­го се­ре­до­ви­ща на кре­ди­т­ну ді­я­ль­ність ба­н­ків .................................................................................

20

РОЗДІЛ 2

АНА­ЛІЗ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬ-КОГО КРЕДИТУВАННЯ  ...........................................................

27

2.1.

До­слі­джен­ня уза­галь­ню­ю­чих по­ка­з­ни­ків кре­ди­т­ної ді­я­ль­но­с­ті ба­н­ків Укра­ї­ни ...............................................................................

34

2.2.

Осо­б­ли­во­с­ті кре­ди­т­ної по­лі­ти­ки та практика ви­ко­нан­ня кре­ди­т­них опе­ра­цій  „ПРИВАТБАНК”  ...................................

41

РОЗДІЛ 3

ШЛЯ­ХИ ВДО­С­КО­НА­ЛЕН­НЯ ПРОЦЕСУ БА­Н­КІВ­СЬ­КО­ГО КРЕ­ДИ­ТУ­ВАН­НЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ .…………..........

3.1.

Оцінка кредитоспроможності позичальників банку, як захід зниження ризику.....................................................................

47

          3.2. 

Заходи НБУ щодо активізації процесу банківського кредитування в сучасних умовах........................................................

55

ВИСНОВКИ ………………………………………………………………............................................................................................................. .…..

67

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………..

69

ДОДАТКИ …………………………………………………………………….................

75

 

ЗМІСТ

ВСТУП..........................................................................................................................4

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І

ПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

 1.1 Зміст, історія виникнення, види й роль іпотеки в сучасній економіці............6

 1.2 Особливості функціонування іпотечного кредитування в Україні та його забезпечення нормативною базою………………………………………..............10

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

 2.1 Дослідження показників іпотечного кредитування банками України .........21

2.2 Іпотечні операції українських банків................................................................27

 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ…......................................................................................

3.1 Проблеми та тенденції розвитку іпотечного кредитування в Україні...........37

3.2 Застосування нових іпотечних інструментів, як засобу підтримки ліквідності банків та мінімізації ризиків....................................................................................46

 ВИСНОВКИ..............................................................................................................54

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ................................................................57

ДОДАТКИ

ЗМІСТ

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ БАЗИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ........................................................4

1.1. Сутність та види підприємств...............................................................6

1.2. Нормативно-правові основи регулювання та функціонування підприємств............................................................................................................9

1.3. Сучасні проблеми організації діяльності підприємств.....................10

РОЗДІЛ 2 АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ...........................................................................13

2.1.Дослідження поточного фінансово-економічного стану підприємства..........................................................................................................13

2.2. Оцінка стану підприємства в Україні на сучасному етапі...........15

2.3. Правове забезпечення розвитку підприємства в  Україні...........21

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ......................................................25

3.1. Удосконалення правових аспектів діяльності підприємств в Україні....................................................................................................................25

3.2. Проблеми та перспективи вдосконалення правового забезпечення діяльності підприємств в Україні.....................................................................27

3.3. Зарубіжний досвід правового регулювання діяльності підприємств............................................................................................29 ВИСНОВКИ.................................................................................................33

СПИСОВ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...................................................35

ДОДАТКИ...................................................................................................38

 

 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП .......................................................................................................4

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРОТНИХ КОШТІВ

1.1 Склад і структура оборотних коштів ...................................................6

1.2 Принципи та джерела формування оборотних коштів......................11

1.3 Нормування оборотних коштів ............................................................13

РОЗДІЛ II АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 (Салтівський    Хлібзавод)

2.1 Техніко-економічна характеристика діяльності підприємства ...........16

2.2 Аналіз складу та структури оборотних коштів підприємства .............20

2.3 Аналіз ефективності використання оборотних коштів..........................24

         РОЗДІЛ ІІІ.НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

          ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ

 3.1 Резерви і шляхи поліпшення використання оборотних коштів ..........26

3.2 Аналіз ефективності використання оборотних коштів .........................29

3.3 Показники та засоби прискорення обертання оборотних коштів..........32

ВИСНОВКИ .....................................................................................................40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................................................42

 ДОДАТКИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

 

Введение.................................................................................………………..........3

Глава 1. Корпоративная культура в торговой организации.

1.1            Структура корпоративной культуры и взаимодействие  ее элементов в коммерческой организации

1.2            Внутренняя среда организации

1.3            Влияние корпоративной культуры на взаимодействие  организации с внешней средой.

Глава 2.Исследование корпоративной культуры в ООО Урал Транс-ойл.

2.1 Общий анализ ООО Урал Транс-ойл

2.2 Анализ корпоративной культуры в ООО Урал Транс-ойл и « ее слабые стороны»

Глава 3.Управление корпоративной культурой в ООО Урал Транс-ойл

3.1 Предложения по изменению корпоративной культуры

3.2 Количественное обоснование эффективности новой Корпоративной культуры

         Выводы

         Литература

 

ВСТУП..............................................................................................................4

 

       I.МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ.                             1.1Світова валютно-фінансова система................................................................5

       I.2. Валюти і валютні курси.............................................................................8

       I.3. Міжнародні валютно-фінансові організації...........................................16

 

  2.  ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ УМОВИ  ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНИХ

       КОНТРАКТІВ

        2.1. Порядок формування...............................................................................21

        2.2  Валюта ціни, валюта платежу і курс їхнього перерахування..............22

        2.3. Захисні валютні застереження................................................................24

        2.4. Умови платежів........................................................................................26

        2.5. Форми розрахунків ..................................................................................27

  3.   МІЖНАРОДНІ ТОРГОВІ РОЗРАХУНКИ  

      3.1. Банківське забезпечення зовнішньоторговельних розрахунків...............31

        3.2.  Розрахунки у формі документарного інкасо..........................................33

        3.3.  Розрахунки у формі документарного акредитива ................................35

       3.4 . Розрахунок по банківському переказу і по відкритому рахунку..........39

  4.     ЗАСОБИ  ПЛАТЕЖУ. 

      4.1. Правова основа векселів............................................................................42

      4.2. Вимоги до оформлення перекладного векселя.......................................43

     4.3. Порядок передачі векселів.........................................................................45

     4.4. Використання векселів у часі ...................................................................46

      4.5. Чек як засіб платежу..................................................................................48   

 

  5.    КРЕДИТУВАННЯ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ 

     5.1.  Основні форми і різновиди зовнішньоторговельного кредиту............. 51  

    5.2   Державна система кредитування і страхування  зовнішньої торгівлі ...57

                  5.3 Основні умови міжнародних кредитів................................................59

        5.4. Основні умови зовнішньоторговельних кредитів..................................60

 

 6.   Додатки

  6.1Банківська гарантія .........................................................................................63

  6.2Банківський акредитив.....................................................................................66

 6.3. Зразок векселя .................................................................................................70

 6.4 Схеми розрахунків............................................................................................72

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ............................................................................................74.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                ЗМІСТ

                                                                                                                                              Вступ....................................................................................................................................7         

1 Аналіз фінансово-господарської діяльності, як основа оцінки збалансованості підприємства.

   1.1 Теоретичні основи  збалансованості...................................................................... 11

   1.2  Зміст фінансової діяльності...................................................................................19

   1.3 Значення  й джерела інформації для оцінки  збалансованості підприємства....27

   1.4 Мета і методи  оцінки збалансованості.................................................................34

2.  Фінансово-економічна збалансованість   діяльності Харківського хлібозаводу

    2.1 .Коротка історія створення й характеристика Харківського хлібозаводу........41

    2.2. Аналіз підприємства як технічної системи.........................................................43

    2. 3 Фінансовий стан підприємства.............................................................................51

    2.4.Горизонтальний і вертикальний аналіз.................................................................54

3. Діагностіка збалансованості  підприємства, та напрямки її   поліпшення

3.1 Аналіз фінансових підсумків.................................................................................87

3.2. Сутність стабіності підприємств та напрямки її досягнення...........................91

     3.3 .Шляхи поліпшення збалансованості підприємства..........................................89

Висновки............................................................................................................................93

Перелік  посилань.............................................................................................................97

ДодатокА

 

 

 

 

 

.

 

                                           ПЛАН

 

Вступ.

РОЗДІЛ  1. Сутність і особливості діяльності ТНК

1.1. Визначення  ТНК

1.2. Поняття й ознаки транснаціональних корпорацій

1.3. Структура й типи ТНК

РОЗДІЛ 2. Динаміка, напрямки і проблеми розвитку ТНК у сучасний період

2.1 Інвестиційна діяльність ТНК

2.2. ТНК і світове виробництво інновацій

2.3 ТНК і розвиток Єдиного Ринку

2.4 Проблеми правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій

Розділ 3.  ТНК як фактор здійснення глобального впливу.

3.1. Взаємини ТНК і держави, проблеми та протиріччя
3.2. Діяльність ТНК у країнах, що розвиваються

3.3.  Діяльність ТНК в Україні.

Перелік посилань

 

 

Скачать вложения:

Содержание

 

Введение

Глава 1. Миграция капитала, как  составная часть международных экономических отношений

1.1. Понятия капитала и основные факторы воздействия

1.2. Структура международной миграции капитала и её основные формы

1.3.Синергетический эффект вывоза капитала в условиях глобализации экономики

1.4. Причины вывоза капитала и его последствия

 

Глава 2. Место России на мировом рынке капиталов

2.1.  Ввоз и вывоз капитала в России

2.2. Особенности миграции капитала из России

2.3.Факторы, способствующие вывозу капитала из России

 

Глава 3. Основные направления преодоления оттока капитала из России

3.1. Роль государственного регулирования  в оптимизации потоков движения капитала

3.2.  Контроль за движением валютных средств,  российских зарубежных инвестиций.

3.3.Прогноз оттока капитала из России и факторы преодоления этого явления.

 

Заключение

Список литературы

Страница 1 из 6

РЕКЛАМА

АБУТУРІЄНТам 2015 РОКУ!

ВПЕРШЕ У ХАРКОВІ!

Київська Академія праці, соціальних відносин і,

проводить набір до своєї філії,

створеної на базі ПВНЗ «Харківський соціально-економічний інститут»,

для здобуття вищої освіти

за освітньо-кваліфікаційними рівнями

«Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»

на денну та заочну форми навчання.

УВАГА!

диплом спеціаліста за іншою спеціальністю – «соціологія» ТА «Економіка підприємства» - всього за 1 рік

Членам профспілок

надається знижка від 10 до 20% 730-05-42

Рейтинг@Mail.ru